ا

 • ابوالحسنی نیارکی.فرشته تبیین دگردیسی تاریخی آموزۀ دوستی و محبتِ افلاطونی ‌ـ‌‌ ارسطویی در اندیشۀ فارابی و طوسی (در عرصۀ روابط انسانی) [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • ابوالحسنی نیارکی.فرشته نوشته‌هاي خواجه‌نصيرالدين طوسي در اخلاق؛ تحليل انتقادي – تطبيقي جامع از آثار اخلاقي وي [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • اترک.حسین پيدايي مفهوم «ردائت» در تاريخ اخلاق فلسفي در عالم اسلام با تأكيد بر انديشه خواجه‌ نصير الدين طوسي [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • اترک.حسین نوآوريهاي خواجه نصيرالدين طوسي در نظريه اعتدال [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • اجلی.سمیه براهين ابن سينا برادراک حضوري ذات در بوته نقد و ارزيابي [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • احتشامی.حامد نقد معرفت‌شناسانه هیوم و کانت بر متافیزیک [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • احمدی زاده.حسن فوکو در برابر هگل؛ درنگی درباب دیرینه‌ـ‌تبارشناسی و فلسفة¬ تاریخ [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • احمدی.مهرداد تفسير هايدگر از آرخه، بهره‌مندي و زمان نزد آناکسيمندروس [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • احمدی.مهرداد نسبتِ میان تناهی و نظرِ محض در خوانش هیدگر از ارسطو [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • احمدي افزادي.مسعود نگين درخشان اسلام در اشبيليه؛ تحليل تاريخي فصوص‌الحكم ابن‌عربي [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • احمدي آهنگر.غلامحسين بررسي کتاب ايضاح الخير المحض و تأثير آن در تاريخ فلسفه اسلامي [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • اخلاقی.مرضیه تبیین نظریه فراتاریخ در اندیشه‌ هانری کربن [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • اخلاقی.مرضیه تحلیل انتقادی اندیشه‌های هانری کربن دربارة تطبیق فلسفة سهروردی با فلسفة یونان [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • اردستانی.محمد علی تحولات نظری در قوۀ وهمی در تطورات تاريخي فلسفۀ اسلامی [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • ارشد ریاحی.علی امکان اصالت وجودي بودن فلسفه توماس آکوئيني (بر پايه فلسفه ملاصدرا) [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • اسدی فخرنژاد.دنیا جریان¬شناسی تاریخی مباحث معرفت¬شناسی در سنت فلسفة پیشاصدرایی [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • اسدی.سمیه تبیین و تحلیل آیین و مقام شهریاری در مرصادالعباد بر پایة اندیشه‌های حکمت خسروانی [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • اسدی.فرهاد فيلوپونوس و تطور انديشه فلسفي وي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • اسدی.محمد رضا مبدأ در مكتب شنكره [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • اسدی.محمدرضا نسبتِ میان تناهی و نظرِ محض در خوانش هیدگر از ارسطو [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • اسدی.محمدرضا هزارتوی عالم؛ واسازی تلقی نیکولاس کوزانوس از جوهر بر اساس دیدگاه مایستر اکهارت و ابن¬سینا [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • اسدی.مهدی پیشینه تاریخی نظریه «ثبات تغیر» در مسئله ربط متغیر به ثابت [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • اسدی.مهدی ریشه‌یابی بعد چهارم نزد متکلمان مسلمان (ابواسحاق نظّام، ابن‌راوندی، ابوسهل عبّاد و محقّق طوسي) [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • اسدیان.مریم طباع تامّ در فلسفۀ اسلامی و مقایسۀ آن با «فروهر» در حکمت خسروانی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • اسدي.مهدي پيشينه تمايز دكارتي در فلسفه و كلام اسلامي [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • اسعدی.علیرضا نقد دیدگاه اليور لیمن درباره تعارض وحی و فلسفه [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • اسکندری دامنه.حمیدرضا بررسي مباني و مؤلفه‌هاي فلسفه تطبيقي در انديشه ايزوتسو [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • اسماعيلي.محمدجواد زندگي هماهنگ با طبيعت از نظر سه فيلسوف رواقي؛ سنکا، اپيکتتوس و مارکوس اورليوس [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • اسماعيلي.محمدجواد نظريه «اتصال» در طبيعيات رواقي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • افشارپور.مجتبی پيشينه ارسطويي و سينوي مبادي الهيات تمثيلي توماس آکويناس [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • افضل زاده. محمد امین ريشه‌هاي افلاطوني و ارسطويي مفهوم زمان در فلسفة اسلامي [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • اکوان.محمد واکاوي و تبيين تطبيقي تکوين جهان در نگرش فيلسوفان مکتب ايونيا [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • اکوان.محمد كي‌يركگور و خاستگاه آموزه¬هاي ديني اگزيستانسياليست [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • اکوان.محمد جايگاه نبي در مدينه سينوي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • اکوان.محمد جوهر در سنت تجربه‌گرايي جديد [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • اکوان.محمد کارکرد معرفتی محاکات از دیدگاه توماس آکوئینی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • اكوان.محمد تبيين وجودشناختي رابطه خير با تقدير و سرنوشت در فلسفه افلوطين [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • امید.مسعود تاریخ فلسفه و الگوهاي آن [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • امید.مسعود درآمدي بر فلسفه «تاريخ فلسفه» [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • امید.مسعود کانت و تاريخ فلسفه: چشم‌اندازها و نکته‌ها [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • امیری.رضا تأثیر حكمت زرتشتی بر فلاسفۀ پيش سقراطيان و افلاطون [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • اميري.مهدي تقسيمبندي علوم از منظر اخوان‌الصفا و فارابي [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • انتظام.سیدمحمد تأملي معناشناختي در توصيف خداوند به عقل بسيط در حکمت سينوي (با نگاهي به سه تفسير متفاوت از فخررازي، ميرداماد و ملاصدرا) [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • انصاری.حمیده ریشه‌های ارسطویی حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • انواری.سعید نگاهی ديگر به یک قرن ترجمة آثار فلسفی در ایران (کتابشناسی فيلسوفان مغرب‌زمین از ابتدای قرن بیستم تاکنون) [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • انواری.سعید بررسی تقدم و تأخر بالتجوهر و سیر تاریخی آن در فلسفه اسلامی [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • انواری.سعید نگاهی به یک قرن ترجمة متون فلسفی در ایران (کتابشناسی فيلسوفان مغرب‌زمین از پیش از میلاد تا پايان قرن نوزدهم) [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • ایزدپناه.عباس ارزش فلسفۀ ‌اولی از منظر کانت و علامه‌ طباطبایی [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • ايمانپور.منصور معيار تشخيص مسائل فلسفه اولي و ميزان پايبندي فيلسوفان اسلامي بدان [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • ايمانپور.منصور تحليل، نقد و بررسي آراء ناظر به «اسلاميت» فلسفه اسلامي [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • ايمانپور.منصور ریشه¬های تاریخی نظریة حرکت جوهری [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • ايمانپور.منصور حد و تعریف بر مبنای فلسفة سینوی و صدرايی [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • ايمانپور.منصور بررسی تطور چیستی و هستی حرکت توسطیه و قطعیه در نظر ابن‌سینا و ملاصدرا [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]

آ

 • آدینه.روح اله قاعدة الواحد از منظر میرزا مهدی آشتیانی [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • آذرنوش.آذرتاش نگاهی تاریخی به کاربرد عبارت «مدنی بالطبع» در سده‌های میانة جهان اسلام [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • آزادمقدم.زینب مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • آقاحسيني.عليرضا نوخوانش گفتمان علمي در دوره شکوفايي تمدن اسلامي (با تأکيد بر مقايسه روش‌شناسي ابن‌سينا و ابوريحان بيروني) [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • آهسته.محمود مطالعه تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و خواجه طوسی در مسئله علم الهی [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]

ب

 • بابایی.سیده فاطمه قاعدة الواحد از منظر میرزا مهدی آشتیانی [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • بابایی.علی نقد خوانشهای شرق‌محور و غرب‌محور از حکمت اشراق سهروردی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • بابایی.علی تعبیر «خمیره ازلی» و مساله «احیاء یا تاسیس؟» در حکمت اشراق سهروردی [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • باذلی.رضا تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • بازرگانی.ابراهیم «از متخیله تا خیال»؛ بازشناسی تطور مفهوم خیال در نظام فکری فارابی، ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • باقرشاهی.علی نقی تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • باقرشاهي.علي‌نقي نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة¬ مهمانی و فدروس افلاطون (با تأکید بر نقد آراء ولاستوس و نوسباوم) [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • باقرشاهي.علي‌نقي مكتب ودانتا و وحدت‌گرايي [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • باقرشاهي.علي‌نقي مؤلفه‌هاي رويکرد انتقادي افلاطون نسبت به شعر و شاعران [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • باقرشاهي.علي‌نقي ریشه¬ها و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی دیدگاه گاندی دربارة خدا و نسبت آن با حقیقت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • باقرشاهي.علي‌نقي هستي‌شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • بخشنده بالی.عباس بازخوانی انتقادی ـ تاریخی تحلیل ابهری از مولفه¬ها و گونه¬شناسی دلالت بر پایه تمایز دو الگو: الگوی اراده ـ متکلم و الگوی معنا ـ مخاطب [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • بخشنده بالی.عباس جايگاه و زمانة ملامحمدکاظم هزارجریبی در تاريخ علوم عقلی؛ با تاکید بر محتویات نسخ خطی پیرامون خداشناسی [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • بخشی استاد.موسی الرضا واکاوی علل کم توجهی به فلسفه در دوره امویان اندلس [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • بخشي استاد.موسي‌الرضا تأثير جريانهاي فکري بر آموزش فلسفه در مدارس عصر صفويه [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • بداشتی.علی اله اراده خدا از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا و علامه طباطبایی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • براتی.مریم اهداف تربیت عقلانی در اندیشه لوگوس محور هراکلیت [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • بلانيان.محمدرضا نگاه اصالت ماهوي و مسئله شناخت (با تکيه بر فلسفه ملاصدرا و هايدگر) [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • بلخاری قهی.حسین ریشه تاریخی مفهوم و مصداق مادة¬المواد و صادر اول در فلسفه یونان [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • بلخاري قهي.حسن انسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه بزرگ يونان؛ بررسي وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • بُلخاري قهي.حسن گرايش از فلسفه عقلي به حکمت باطني در آراء اخوان‌الصفا (تحليل نخستين رويارويي انديشمندان مسلمان با فلسفه) [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • بُلخاري قهي.حسن مفهوم‌شناسی و جایگاه «بهمن» در متون اوستایی و پهلوی بمثابه صادر اول در حکمت اشراقی [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • بُلخاري قهي.حسن سیمرغ اوستایی، سیمرغ اشراقی (پژوهشی در ریشه‌شناسی تاریخی «سیمرغ» در حکمت اسلامی‌ ـ ‌ایرانی) [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • بنی اردلان.اسماعیل چالشهای دو ژانر تراژدی و کمدی از نظر ابن‌سینا در مواجهه با بوطیقای ارسطو [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • بنی اردلان.اسماعیل مطالعة تطبیقی فن شعر ارسطو و ابن‌سینا در باب چگونگی شعر [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • بوستانی.زینب پيشينه¬هاي سهروردي در قول به اعتباريت وجود [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • بینای مطلق.سعید ناتماميت تفسير هايدگر از حقيقت افلاطوني (خوانشي انتقادي از آموزه افلاطون درباب حقيقت) [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • بینای مطلق.سعید اروس و تغيير معناي آن نزد پروکلوس [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • بيدهندي.محمد نوخوانش گفتمان علمي در دوره شکوفايي تمدن اسلامي (با تأکيد بر مقايسه روش‌شناسي ابن‌سينا و ابوريحان بيروني) [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]

پ

 • پارسا.علیرضا تحلیل انتقادی اندیشه‌های هانری کربن دربارة تطبیق فلسفة سهروردی با فلسفة یونان [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • پاک سرشت.محمد جعفر رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • پرویزی. مریم نقدی بر نظریۀ پایان فلسفۀ تطبیقی، با تکیه ‌بر دیدگاه استیون بوریک [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • پروين.بهناز نسبت زيبايي و خير در هستي‌شناسي افلاطون [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • پورحسن درزی.قاسم فارابی و پرسش از حقیقت ادراک؛ بازخواني انتقادي ديدگاه ملاصدرا [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • پورحسن.قاسم پرسش از سازگاری برهان، عقل و شهود؛ تطور بنیانها [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • پورحسن.قاسم نقدی بر نظریۀ پایان فلسفۀ تطبیقی، با تکیه ‌بر دیدگاه استیون بوریک [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • پورحسن.قاسم فارابي و خوانشي فلسفي از الحروف [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • پورحسن.قاسم سرچشمه و خاستگاه فلسفه اسلامي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • پورحسن.قاسم تفسير هايدگر از آرخه، بهره‌مندي و زمان نزد آناکسيمندروس [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • پورحسن.قاسم بررسي مباني و مؤلفه‌هاي فلسفه تطبيقي در انديشه ايزوتسو [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • پورحسن.قاسم فارابي و نظريه تمايز وجود از ماهيت [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • پورحسن.قاسم ابن سينا و مسئله جاودانگي نفس [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • پورمهران.پدرام تشبيه و تنزيه نزد ابن‌عربي و اسپينوزا [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • پیری.علی فارابی و پرسش از حقیقت ادراک؛ بازخواني انتقادي ديدگاه ملاصدرا [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]

ت

 • ترکشوند.مهدي مقايسه تطبيقي مفهوم مدينه آرماني در آراء متفکران اسلامي (نمونه موردي؛ آراء خواجه نصيرالدين طوسي و ابن‌سينا) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • توازياني.زهره اعتدال طلايي ارسطو در تحليل ابونصر فارابي [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • تورانی.اعلی سرآغاز پيدايش فلسفه ايراني [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • توکلی.محمدهادی معناشناسی زندقه رایج در قریش در دوره پیشااسلام [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]

ج

 • جامی. حوا تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • جاهد.محسن پيدايي مفهوم «ردائت» در تاريخ اخلاق فلسفي در عالم اسلام با تأكيد بر انديشه خواجه‌ نصير الدين طوسي [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • جعفری ولنی.علی‌اصغر جریان¬شناسی تاریخی مباحث معرفت¬شناسی در سنت فلسفة پیشاصدرایی [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • جعفری ولنی.علی‌اصغر زین‌الدین کشی، نخستین چهرۀ اشراقی پس از سهروردی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • جعفریان.محمدهانی ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • جعفريان.رسول جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • جعفريان.محمد‌هاني معنا و متعلق شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن‌سينا [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • جلالی.امیر بررسی نگرش سه حکیم مسلمان به فضايل چهارگانه؛ ابن‌مسكويه، خواجه نصیر و جعفر کشفی [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • جلیلیان.شهرام رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • جمشیدی مهر. فردین رویکرد ارزشی به علوم در انگارة حکمای اسلام ؛ بازخوانی و اعتبارسنجی [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • جمشیدی. فاطمه طبقه‌بندی علوم از دیدگاه ملاصدرا و تأثیر شرایط اجتماعی بر آن [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • جوارشکیان.عباس ریشه تاریخی مفهوم و مصداق مادة¬المواد و صادر اول در فلسفه یونان [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • جوارشکیان.عباس مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • جوانمردي اديب.عليرضا جوهر در سنت تجربه‌گرايي جديد [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • جوانمردي اديب.عليرضا قاضی کمال الدین حسین بن معین الدین میبدی (زندگی، شخصیت، دیدگاهها) [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • جیرانی.یاشار مسئله دوگانگي روح و بدن در هومر، افلاطون و ارسطو [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • جيراني.ياشار مارسيليوس اهل پادوا و ريشه‌هاي سکولاريسم قانوني در قرون ميانه [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]

چ

 • چيت فروش.سجاد نسبت ايزدان و انسان در انديشه يوناني [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]

ح

 • حاجي‌زاده.پرويز جايگاه عدالت در اتوپياي افلاطون و مدينه فاضله فارابي [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • حبیبی.محسن معناي حقيقت از منظر حکماي مسلمان با تأکيد بر آثار ابن‌عربي [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • حبیبی.محسن مراتب عشق نزد ابن‌سينا و بررسي انتقادات ملاصدرا بر او [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • حبیبی.محسن تبیین نگرش غایتمدارانة فارابی نسبت به موسیقی [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • حبيبي‌منش.هدي قاعده «الحق ماهيته إنيته» در سنت اسلامي و فلسفه يوناني [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • حجتی.سید محمد علی اوسیای ارسطو و ترجمه آن به Substance [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • حسامی فر.عبدالرزاق شک و يقين در فلسفه معاصر اسلامي و غرب [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • حسامی فر.عبدالرزاق تصورات فطری در اندیشه دکارت و نقد آن با تکیه بر مبانی صدرایی [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • حسامي فر.عبدالرزاق تشبيه و تنزيه نزد ابن‌عربي و اسپينوزا [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • حسنی‌فر.عبدالرسول ايده نظم در تاريخ فلسفه يونان؛ بررسي وجوه معرفتي- هستي¬شناختي نظم در فلسفه سياسي افلاطون [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • حسنی‌فر.عبدالرسول نسبت ايزدان و انسان در انديشه يوناني [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • حسنی‌فر.عبدالرسول جدال دراماتيک قانون و عدالت در کريتوي افلاطون [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • حسین زاده.محمد کاوشی در نظام تعریف سینوی‎؛ تحلیل مواجهۀ ابن¬سینا با ارسطو و فارابی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • حسینی شاهرودی.سید مرتضی مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • حسینی.داود فلسفۀ میرداماد در هندوستان از ميانۀ قرن یازدهم تا پایان قرن دوازدهم هجری‌قمری (با تکیه بر سنتهای درسی‌متنی) [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • حسینی.سید احمد تقسيمبندي علوم از منظر اخوان‌الصفا و فارابي [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • حسینی.سید احمد علم‌النفس از منظر ابن‌سينا و ابن‌مسكويه [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • حسینی.سیدمحسن نقش گرایشهای اعتقادی خواجه نصیرالدین طوسی در اقبال و ادبار وی نسبت به اسماعیلیان [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • حسینی.سیدمحسن نقش فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی در تعامل با هلاکوخان مغول [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • حسینی.مالک جایگاه معرفت¬شناختی فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • حسینی.مالک تقدم سوفیا بر فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • حسینی.مالک چالشهای دو مفهوم ماده و قوة ارسطویی با توجه به مباحث فیلسوفان مسلمان [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • حسینی.مالک سیر فلسفی ـ تاریخی معادلهاي واژة «هولة» ارسطويي [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • حسيني خامنه.سيدمحمدرضا لوگوس و حركت در فلسفه هراكليتوس [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • حسيني.بهناز هرمس در آيين ماني و تأثير آن بر انديشه‌هاي سهروردي [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • حسيني.سيدضياءالدين مبدأ در مكتب شنكره [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • حسيني.سيده بهناز بررسي هرماس در انديشه هاي سهروردي [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • حقی.علی ریشه تاریخی مفهوم و مصداق مادة¬المواد و صادر اول در فلسفه یونان [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • حقیقت.سهراب نفس‌شناسي در کلام اسلامي سده‌هاي ششم و هفتم هجري [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • حقیقت.سهراب حد و تعریف بر مبنای فلسفة سینوی و صدرايی [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • حکاک.سید محمد نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة¬ مهمانی و فدروس افلاطون (با تأکید بر نقد آراء ولاستوس و نوسباوم) [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • حکاک.سید محمد نقد معرفت‌شناسانه هیوم و کانت بر متافیزیک [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • حکاک.سید محمد تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • حکیم زاده خرد.سید عباس تأملی تاریخی ـ‌ تحلیلی در مضمون و لوازم منطقی قاعدة امکان اشرف [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • حيدرپور کيائي.اسدالله شناخت عقلي و شهودي انسان نسبت به احد و احد نسبت به خود و غيرخود در فلسفه افلوطين [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]

خ

 • خادم زاده. وحید نقد اشكالات فخررازي به ابن‌سينا دربارة حقيقت علم [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • خادمی.حمید رضا تبیین دیدگاه علیقلی ‌بن قرچغای‌خان دربارۀ علم حصولی و علم حضوری، با رویکرد انتقادی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • خادمی.حمید رضا تأملی بر رویکرد میرداماد نسبت به دیدگاه سهروردی دربارۀ ارجاع تقدم زمانی به تقدم طبعی [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • خادمی.عین الله نقش فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی در تعامل با هلاکوخان مغول [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • خادمی.عین الله تحلیل هستی شناختی انواع قیامت و رابطة مرگ با آن ها نزد سید حیدر آملی [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • خادمی.عین الله مطالعه تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و خواجه طوسی در مسئله علم الهی [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • خادمی.عین‌الله نقش گرایشهای اعتقادی خواجه نصیرالدین طوسی در اقبال و ادبار وی نسبت به اسماعیلیان [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • خادمی.عین‌الله تأملات تاريخي در باب قاعده امکان اشرف [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • خادمی.عین‌الله بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • خادمی.عین‌الله «مرگ» در اندیشۀ ابوالحسن عامری (با نگاهی به جایگاه تاریخی آن) [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • خاکزاد.افرا کارکرد معرفتی محاکات از دیدگاه توماس آکوئینی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • خسروانی.حمید اوسیای ارسطو و ترجمه آن به Substance [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • خسروانی.حمید اوسیای ارسطو و ترجمة آن به «گوهر» و «عین» [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • خسروپناه.عبدالحسین دلايل اشراقي بودن فلسفه ابن سينا در ترازوي نقد [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • خواجه نایینی.علی مقايسه تطبيقي مفهوم مدينه آرماني در آراء متفکران اسلامي (نمونه موردي؛ آراء خواجه نصيرالدين طوسي و ابن‌سينا) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • خیرآبادی.سیمین رابطۀ «ضعف ¬اراده» با اخلاقی¬ زیستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاهی به نظر سقراط دربارۀ ضعف ¬اراده و نقد ارسطو بر آن [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]

د

 • دادخواه.میثم مؤلفه‌هاي رويکرد انتقادي افلاطون نسبت به شعر و شاعران [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • دارایی تبار.هاجر آموزه¬هاي علم اخلاق از منظر ارسطو و ابن‌مسکويه رازي [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • دارایی تبار.هاجر سعادت از منظر ارسطو و ابن مسكويه رازي [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • دانشور نیلو.یوسف بررسی قاعده الواحد از دیدگاه علیقلی‌بن‌قرچغای‌خان [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • داوری اردکانی.رضا جایگاه معرفت¬شناختی فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • داوری اردکانی.رضا تقدم سوفیا بر فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • درودي جوان.مرتضي بازتاب انديشه امشاسپندان در نظريه ارباب انواع شيخ اشراق [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • درودي جوان.مرتضي سرچشمه‌هاي انديشه بهمن يا صادر اول شيخ‌اشراق [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • درويشي.داريوش ارزيابي انتقادي خوانش هگل از بنياد آموزه‌هاي هراكليتوس [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • دشت‌بزرگی.مهدی تبیین چندگانگی مقوله جوهر در آثار خواجه نصیرالدین طوسی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • دلیری.فریده چالشهای دو ژانر تراژدی و کمدی از نظر ابن‌سینا در مواجهه با بوطیقای ارسطو [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • دلیری.فریده مطالعة تطبیقی فن شعر ارسطو و ابن‌سینا در باب چگونگی شعر [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • دیوانی.امیر گذار از برهان آنسلم و دکارت به تقريري ديگر از برهان مفهومي بر وجود خدا [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • ديباج.سيدموسي طرف سقراط و طرف ما (ملاحظات تاريخي سقراط درباره هويت ايران و ايراني) [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • ديباجي.سيد محمدعلي نسبت ابن‌سينا و فلسفه مشاء (معنا شناخت تاريخي اصطلاح مشائي) [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • ديباجي.سيد محمدعلي بررسی و تحلیل تطور معقولات فلسفی از فارابی تا ملاصدرا [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • ديباجي.سيد محمدعلي روش‌شناسی مواجهه حکیمان بزرگ مسلمان با جریان ترجمة دورة عباسی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • ديباجي.سيد محمدعلي تبارشناسی و هویت عالم مثل معلقه در حکمت اشراق [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]

ذ

 • ذاکری.مهدی عناصر و جايگاه مفهوم تخنه در فلسفه يونان باستان و بررسي ديدگاه هايدگر درباره آن [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • ذهبی.سید عباس کارکرد عقل در حوزه دين و اخلاق از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]

ر

 • رامین.فرح سیر تطور تئودیسه در اندیشۀ نقادی متقدم و متأخر کانت [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • ربیعی.هادی کارکرد معرفتی محاکات از دیدگاه توماس آکوئینی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • رحیم پور.فروغ السادات نمود انسان‌شناسي فلسفي ابن‌سينا در رساله‌هاي تمثيلي _عرفاني او (رساله الطير ،رساله سلامان و ابسال ،رساله حي‌بن‌يقظان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • رحيميان.سعيد تأثير حکيم سبزواري بر مکتب تهران (تداوم مکتب فلسفي اصفهان قاجاري) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • رحيميان.سعيد ارتباط بين ارکان حکمت و حکومت آرماني در انديشه سهروردي با تطبيق بر آراء افلاطون [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • رحيميان.سعيد مؤلفه‌های اشراقی آثار ابن‌سینا در سه حوزۀ روش، محتوا و زبان [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • رخداد.فريبا سرآغاز پيدايش فلسفه ايراني [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • رستاخيز قصرالدشتي.زهرا بازخواني حکمت اشراق سهروردي در پرتو الگوي فلسفي پي يرآدو ؛ فلسفه بمثابه روش زندگي [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • رسولی شربیانی.رضا تطور نظريه مقولات از ارسطو تا ابن سينا [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • رضازاده.رضا رهيافت تطبيقي به منابع معرفتي از مکتب حِلّه (ابن ابي‌جمهور احسايي) تا مکتب اصفهان (ملاصدرا) [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • رضایی.حسن تبیین مفاهیم حکمت اشراقی در خانه ایرانی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • رضايي ره.محمد‌جواد سير تطوّرات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمان [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • رضايي.محمدصادق معناي حقيقت از منظر حکماي مسلمان با تأکيد بر آثار ابن‌عربي [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • رضايي.محمدصادق فرهنگ و فلسفه ايراني بنا بر خوانش ائودوکسوس کنيدوسي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • رعايت جهرمي.محمد نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة¬ مهمانی و فدروس افلاطون (با تأکید بر نقد آراء ولاستوس و نوسباوم) [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • رنجبر دارستانی.عاطفه نزاع ابوبشر متی و ابوسعید سیرافی در بافت سخن و در بستر تاریخ [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • رنجبر.ابراهیم هزارتوی عالم؛ واسازی تلقی نیکولاس کوزانوس از جوهر بر اساس دیدگاه مایستر اکهارت و ابن¬سینا [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • رنجبر.ابراهیم «گردباد عالم¬ساز»؛ واسازی مفهوم «گردباد/ δίνη» در کیهان‌پیدایی امپدوکلس [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • رنجبر.رضا خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک ترجمه فلسفي در باب زمان و مکان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • رنجبر.رضا زمان و مکان در نظر ميرزا خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک رساله فلسفي [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • رهبر.حسن حقيقت انسان و انسان حقيقي در انديشه ابوالحسن عامري و صدرالدين شيرازي [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • ریاضی هروی.شیدا رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]

ز

 • زراعت‌پيشه.محمود از حق بودن خدا تا اصالت وجود [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • زمانیها.حسین تحليل مباني فلسفي انسان‌شناسي در فلسفه مصر باستان [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • زماني.مهدي رويکردهاي کلامي، فلسفي و عرفاني به حديث عماء [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]

س

 • ساکت نالکياشري.محمد هستي‌شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • سالم.مریم فيلوپونوس و تطور انديشه فلسفي وي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • سالم.مريم آمونيوس هرمياس و تأثير تاريخي انديشه وي [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • سامی.محمد جواد تأثير حکيم سبزواري بر مکتب تهران (تداوم مکتب فلسفي اصفهان قاجاري) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • سبزواري.محمدجواد اروس و تغيير معناي آن نزد پروکلوس [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • سراج.شمس‌الله قاعده «الحق ماهيته إنيته» در سنت اسلامي و فلسفه يوناني [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • سراجی‌پور.نسرین طبقه‌بندی علوم از دیدگاه ملاصدرا و تأثیر شرایط اجتماعی بر آن [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • سلطاندوست. سهند مقام موسیقی در رسالۀ صناعیه ابوالقاسم میرفندرسکی [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • سلیمان حشمت.رضا لوگوس و حركت در فلسفه هراكليتوس [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • سلیمانی.فاطمه عشق طريقي بسوي کمال انساني (مقايسه‌يي بين نگاه ابن‌سينا و ملاصدرا) [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • سليمان‌پور.ابوبکر نسبت میان زبان و واقعیت در افلاطون: قرائتی از کراتولوس افلاطون در پرتو تمثیل‌های سه‌گانه‌ی جمهوری [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • سليمان‌پور.ابوبکر نسبت ميان زبان و واقعيت در افلاطون، قرائتي از کراتولوس افلاطون در پرتو تمثيلهاي سه‌گانه‌ جمهوري [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • سليماني فرد.مريم مؤلفه‌هاي ميان‌رشته‌يي مرکز تدوين تاريخ جامع حکمت و فلسفه؛ ابداع روشي نوين در تدوين تاريخ فلسفه و نقد تاريخنگاري کنوني در ايران [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • سليماني فرد.مريم چين به روايت مسلمانان؛ ازقرن سوم تا قرن هشتم هجري [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • سليمي‌نوه.اصغر مقايسه تطبيقي مفهوم کون وفساد نزد ارسطو و ابن‌سينا [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • سیدعرب.حسن تحلیل انتقادی اندیشه‌های هانری کربن دربارة تطبیق فلسفة سهروردی با فلسفة یونان [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • سیدعرب.حسن تبیین نظریه فراتاریخ در اندیشه‌ هانری کربن [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • سیدهاشمی.سیدمحمداسماعیل فيلوپونوس و تطور انديشه فلسفي وي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • سيف.سيدمسعود بررسي نگره‌ بحران در نظر هوسرل و زمينه‌هاي آن در فلسفه قرن نوزدهم اروپا [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]

ش

 • شاپوري.سعيد فهم از حقيقت نزد پيشاسقراطيان [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • شاکری. رضا حلّ پارادوکسهای زنون با نظریة «جمع تحلیلی خطی» و سنجش تطور پاسخها [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • شاه‌ وردی.امین تأثير منطق رواقي در شکلگيري مفاهيم و اصطلاحات مبحث شرطيات در دوره‌ اسلامي [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • شاهنگیان.نوری سادات منشأ زرتشتي آموزه‌ مثل افلاطون: نقد بررسي [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • شجاری.مرتضی بررسی اصل امتناع ترجیح/ترجّح بلامرجّح در فلسفۀ اپیکوریان و رواقیان [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • شجاری.مرتضی موضع سهروردی در باب منطق؛ دگردیسی بنیادین از سنت ارسطویی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • شجاری.مرتضی ریشه‌های ارسطویی حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • شجاعی باغینی.حوریه نقش گرایشهای اعتقادی خواجه نصیرالدین طوسی در اقبال و ادبار وی نسبت به اسماعیلیان [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • شجاعی باغینی.حوریه تأملات تاريخي در باب قاعده امکان اشرف [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • شجاعی باغینی.حوریه بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • شریعت نیا.زینب منشأ زرتشتي آموزه‌ مثل افلاطون: نقد بررسي [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • شکیبایی.احمد بررسی تطور چیستی و هستی حرکت توسطیه و قطعیه در نظر ابن‌سینا و ملاصدرا [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • شمس.محسن نقش فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی در تعامل با هلاکوخان مغول [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • شه گلی.احمد رویکرد ارزشی به علوم در انگارة حکمای اسلام ؛ بازخوانی و اعتبارسنجی [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • شهرآييني.سيدمصطفي عالم عقل و ماوراي عقل در انديشه عين‌القضات [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • شهرآييني.سيدمصطفي مبانی انسانشناختي هابز و اسپینوزا دربارة حکومت (ملاحظاتي تاريخي) [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]

ص

 • صابری.حسین گونه‌شناسی دئیسم در قرن هفدهم و هجدهم با تکیه بر طبقه‌بندی ساموئل کلارک [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • صابري نجف‌آبادي.مليحه جوهريت نفس از ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • صابري ورزنه.حسين بررسي تاريخي سرآغازهاي ظهور مسئله روش در فلسفه غرب و انعکاس آن در روش‌شناسي دکارت و اسپينوزا [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • صادقی.مسعود بررسی نگرش سه حکیم مسلمان به فضايل چهارگانه؛ ابن‌مسكويه، خواجه نصیر و جعفر کشفی [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • صادقی.مسعود نگرش فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي به مديريت و اقتصاد خانواده [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • صالحی. سیدنیما هراس از مرگ در فلسفه اپیکوروس [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • صحاف.محمد خسرو تبیین مفاهیم حکمت اشراقی در خانه ایرانی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • صدرمجلس.مجيد بررسی اصل امتناع ترجیح/ترجّح بلامرجّح در فلسفۀ اپیکوریان و رواقیان [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • صفایی مقدم.مسعود رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • صفری.عبدالرضا پیوند دوسویه متافیزیک نور با جهان پویا و نفس‌شناسی اشراقی نزد دیونوسیوس و سهروردی [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • صلواتی.عبدالله وحدت يا كثرت نوع انساني نزد ابن‌سينا، شيخ‌اشراق و ملاصدرا [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • صلواتی.عبدالله تحلیل هستی شناختی انواع قیامت و رابطة مرگ با آن ها نزد سید حیدر آملی [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • صلواتي.عبدالله انسان کامل خسروانی بروایت سهروردی در مقایسه با آراء ملاصدرا [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • صمدیه.مریم هراکليتوس، اخلاق و فضيلت [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • صمدیه.مریم فیلانثروپیا در یونان باستان و رابطة آن با پایدیا [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • صمدیه.مریم تحلیل نسبت «توخه» یا بخت با «تخنه» در اندیشه ارسطو و مقایسه آن با دیدگاه پلوتارک [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • صمدیه.مریم تصورات فطری در اندیشه دکارت و نقد آن با تکیه بر مبانی صدرایی [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • صمیمی.محمد وحید نقش گرایشهای اعتقادی خواجه نصیرالدین طوسی در اقبال و ادبار وی نسبت به اسماعیلیان [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • صیدی.محمود مطالعۀ تطبیقی مسئلۀ شر از دیدگاه فلوطین و ابن‌سینا (با تأکید بر وجه تاریخی آن) [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • صیدی.محمود ارزيابي انتقادات فخررازي بر تعريف زمان نزد ابن‌سينا [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • صیدی.محمود نقد نظریۀ تناسخ و استدلالهای شهرزوری بر اثبات آن بر اساس مبانی ابن‌سینا (با تأکید بر وجه تاریخی آن) [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • صیدی.محمود ارزیابی انتقادات فخر رازی به براهین ابن‌سینا در ابطال خلأ [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • صیدی.محمود ارزیابی انتقادات فخررازی به براهین ابن‌سینا در مورد تناهی ابعاد [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • صياد منصور.عليرضا ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • صيدي.محمود بررسي انتقادات فخررازي به براهين ابن‌سينا در مورد بعد مجرد بودن مکان با تأکيد بر وجه تاريخي آن [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]

ط

 • طالبی.محمدحسین مطالعة انتقادی نظریه¬های قانون طبیعیِ عقلگرایان دوره جدید با تأکید بر دیدگاههای منتسكيو، روسو و كانت [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • طالبی.محمدحسین مطالعۀ انتقادی نظریه¬های قانون طبیعیِ تجربه¬گرایان در دورۀ جدید [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]

ع

 • عابدی جیغه.مصطفی موضع سهروردی در باب منطق؛ دگردیسی بنیادین از سنت ارسطویی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • عالمي چراغعلي.حمزه ايده نظم در تاريخ فلسفه يونان؛ بررسي وجوه معرفتي- هستي¬شناختي نظم در فلسفه سياسي افلاطون [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • عالیخانی.بابک طباع تامّ در فلسفۀ اسلامی و مقایسۀ آن با «فروهر» در حکمت خسروانی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • عباس نیا طهرانی. تکامه تبیین مفاهیم حکمت اشراقی در خانه ایرانی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • عبدالله.عبدالمطلب حکومت و سعادت در انديشه سياسي علامه طباطبايي (ره) [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • عبداللهی.محمد اسماعیل تبیین چندگانگی مقوله جوهر در آثار خواجه نصیرالدین طوسی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • عبداللهی.محمد سعید ارزیابی دیدگاه مارتا نوسباوم در باب غیر نسبی بودن فضایل در رویکرد ارسطویی [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • عبداللهی.محمد سعید فلسفة تحلیلی و اتهام تاريخ‌هراسي [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • عبداللهی.محمدعلی ارزیابی دیدگاه مارتا نوسباوم در باب غیر نسبی بودن فضایل در رویکرد ارسطویی [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • عبداللهی.محمدعلی گونه‌شناسی دئیسم در قرن هفدهم و هجدهم با تکیه بر طبقه‌بندی ساموئل کلارک [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • عبداللهی.محمدعلی فلسفة تحلیلی و اتهام تاريخ‌هراسي [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • عبدل آبادی.علی اکبر معنا و متعلق شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن‌سينا [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • عبدل آبادی.علی اکبر رابطۀ «ضعف ¬اراده» با اخلاقی¬ زیستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاهی به نظر سقراط دربارۀ ضعف ¬اراده و نقد ارسطو بر آن [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • عبدي.زهرا نقش مسيحيت در بازگشت فلسفه يوناني به ايران عصر ساساني [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • عبوديت.عبدالرسول ماهيت مکان در تاريخ فلسفه اسلامي [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • عدلي.محمدرضا شناخت مسلمانان از دين بودايي: بررسي متون اوليه اسلامي و شواهدي از دوره پيش از اسلام [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • عسکری زاده.حجت الله چالشهای دو مفهوم ماده و قوة ارسطویی با توجه به مباحث فیلسوفان مسلمان [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • عسکری زاده.حجت الله دایمون در یونان باستان و ارتباط آن با دیو در حکمت زردشتی و جن در حکمت اسلامی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • عسکری زاده.حجت الله سیر فلسفی ـ تاریخی معادلهاي واژة «هولة» ارسطويي [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • عسکری زاده.حجت الله ایونها در مکتب گنوسیسم مسیحی (بر اساس گزارشهای قدیس ایرنئوس) [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عسکری زاده.حجت الله حکمت زرتشتی و آیین مجوس در منابع قدیم یونان و روم [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • عسکری زاده.حجت الله پیوند میان «سوفیا» و «صوفی» در منابع و متون کهن بر پایۀ روایت ابوریحان بیرونی [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • عسگری.احمد هراس از مرگ در فلسفه اپیکوروس [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • عسگری.احمد نسبت ميان فلسفه افلاطون و ارسطو در مکتب اسکندراني (آمونيوسي) [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • عسگری.مهدی خوانش و تفسير حکماي مسلمان از پيشاسقراطيان ملطي [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • عسگری.مهدی بررسی قاعده الواحد از دیدگاه علیقلی‌بن‌قرچغای‌خان [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • عسگری.مهدی بررسی و تبیین تشکیک در محمولات عرضی از دیدگاه میرقوام‌الدین رازی تهرانی [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • عطايي.حسين مراتب عشق نزد ابن‌سينا و بررسي انتقادات ملاصدرا بر او [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • عظيمي.مهدي فيلسوف ارغواني؛ زندگي، انديشه‌ها و نوشته‌هاي فرفوريوس [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • عظيمي.مهدي آموزه بازگشت جاودانه در فلسفه سهروردي و فيزيك پوانكاره [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • عظيمي.مهدي ميراث اثيري (حيات و کارنامه اثيرالدين ابهري) [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • عقیلی دهکردی.بهناز سنت عقیده‌نگاری فیلسوفان باستان یونان (با اشاره به ديدگاه هرمان ديلس) [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • علم الهدی.سیّد علی تحلیل انتقادی اندیشه‌های هانری کربن دربارة تطبیق فلسفة سهروردی با فلسفة یونان [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • علم‌الهدی.سیدعلی تبیین نظریه فراتاریخ در اندیشه‌ هانری کربن [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • علوی پور.سیدمحسن جدال دراماتيک قانون و عدالت در کريتوي افلاطون [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • علوی.سیدمحمدکاظم تحليل و نقد نگرش تقلیل¬گرایانه به فلسفة اسلامی [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • علوي.سيد محمدكاظم نگاهي تاريخي بر انتقال از معرفت نفس به معرفت رب در حکمت مشاء و حکمت اشراق [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • علیپور.ابراهیم بقای نفس در مکتب خراسان؛ تبیینی از نفس‌شناسی میرزامهدی اصفهانی، شیخ مجتبی قزوینی و آیت‌الله مروارید (ره) [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • علیزمانی.امیرعباس بازخواني حکمت اشراق سهروردي در پرتو الگوي فلسفي پي يرآدو ؛ فلسفه بمثابه روش زندگي [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • عليزاده.روح اله مقام فلاسفه در تأويل قرآن از ديدگاه ابن‌رشد [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]

غ

 • غفاري.حسين نسبت زيبايي و خير در هستي‌شناسي افلاطون [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • غياثوند.مهدي جستاري در پي‌رنگهاي تاريخي تحويل‎‌گرايي [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]

ف

 • فايدئي.اکبر نفس‌شناسي در کلام اسلامي سده‌هاي ششم و هفتم هجري [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • فايدئي.اکبر نقش مشائيان مسلمان در تحول و توسعه‌ منطق ارسطويي [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • فتحی عمادآبادی.اصغر تبیين و بررسی سیر تطور و تحول موضوع مابعدالطبیعه نزد سوآرز [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • فتحی.حسن نسبت میان زبان و واقعیت در افلاطون: قرائتی از کراتولوس افلاطون در پرتو تمثیل‌های سه‌گانه‌ی جمهوری [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • فتحی.حسن بررسی اصل امتناع ترجیح/ترجّح بلامرجّح در فلسفۀ اپیکوریان و رواقیان [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • فتحی.حسن ریشه‌های ارسطویی حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • فتحی.علی روایت «فلسفی-تاریخی» هوسرل از خاستگاه «اصالت روان‌شناسی» و ضرورت «چرخش استعلایی» [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • فتحی.علی زیست‌جهان دیلتای، حیات متعالیة ملاصدرا و امکان علوم انسانی متعالی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • فدائی.روح الله نسبت ميان فلسفه افلاطون و ارسطو در مکتب اسکندراني (آمونيوسي) [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • فرامرز قراملکي.احد مقايسه دو سنخ خردورزي خودبنياد و وحي بنياد در مناظره ابوحاتم رازي و محمد بن زکرياي رازي [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • فرزانگان.زهرا سیر تطور تئودیسه در اندیشۀ نقادی متقدم و متأخر کانت [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • فرقانی دهنوی.سید حمید دلايل اشراقي بودن فلسفه ابن سينا در ترازوي نقد [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • فرهمندکیا.محمد رضا تأملی تاریخی ـ‌ تحلیلی در مضمون و لوازم منطقی قاعدة امکان اشرف [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • فرهی.عبدالله «سوفسطائیون» و شکاکان مسلمان [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • فرهي.عبدالله جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • فضل هاشمی.محمد نزاع ابوبشر متی و ابوسعید سیرافی در بافت سخن و در بستر تاریخ [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • فلاح دریاسری.عادله قاعدة الواحد از منظر میرزا مهدی آشتیانی [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • فلاح نژاد.زینب حلّ پارادوکسهای زنون با نظریة «جمع تحلیلی خطی» و سنجش تطور پاسخها [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • فهیمی‌فر.اصغر مقام موسیقی در رسالۀ صناعیه ابوالقاسم میرفندرسکی [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]

ق

 • قاسمي.اعظم رابطه دين و اخلاق نزد معتزله [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • قاسمي.حسين عينيت و واقع¬نمايي گزاره¬ها در فلسفه عملي کانت و ملاصدرا [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • قاسمي.حسين بررسي و تحليل انتقادي آراء كانت در باب اعتبار امر تنجيزي براساس ديدگاه صدرالمتالهين [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • قربانی اندره سی.معصومه زمان تاریخی و زمان فلسفی بروایت استاد ابراهیمی دینانی [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • قربانی قمی.اکرم بقای نفس در مکتب خراسان؛ تبیینی از نفس‌شناسی میرزامهدی اصفهانی، شیخ مجتبی قزوینی و آیت‌الله مروارید (ره) [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • قربانی.هاشم تطور تاريخي و پيش¬انگاره¬هاي نظريه اصالت وجود در تحليل خواجه نصيرالدين طوسي [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • قربانی.هاشم بازخوانی انتقادی ـ تاریخی تحلیل ابهری از مولفه¬ها و گونه¬شناسی دلالت بر پایه تمایز دو الگو: الگوی اراده ـ متکلم و الگوی معنا ـ مخاطب [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • قنبری. سمانه بررسی اصل امتناع ترجیح/ترجّح بلامرجّح در فلسفۀ اپیکوریان و رواقیان [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • قنبریان بانوئی.منصوره نقش شخصیت اخلاقی در مسئولیت از منظر ارسطو و آکوئیناس [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • قنبریان.علی جايگاه و زمانة ملامحمدکاظم هزارجریبی در تاريخ علوم عقلی؛ با تاکید بر محتویات نسخ خطی پیرامون خداشناسی [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • قوام.ابولقاسم تبیین مفاهیم حکمت اشراقی در خانه ایرانی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]

ک

گ

 • گرجیان عربی.محمد مهدی پيشينه ارسطويي و سينوي مبادي الهيات تمثيلي توماس آکويناس [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • گماري.مريم علم‌النفس از منظر ابن‌سينا و ابن‌مسكويه [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • گنجور.مهدی گونه¬شناسي عقلانيت دو حکيم رازي؛ تلاقي «عقلگرايي خودبنياد» زکرياي رازي با «عقلانيت وحياني» ابوحاتم رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • گندمی نصرآبادی. رضا بررسی تاریخ تطبیقی فلسفه با تأکید بر دیدگاه فردریش اشلگل [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • گندمی نصرآبادی. رضا تأملی در رویکرد متفکران غربی به فلسفۀ شرق [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]

ل

 • لاچيناني.افسانه نمود انسان‌شناسي فلسفي ابن‌سينا در رساله‌هاي تمثيلي _عرفاني او (رساله الطير ،رساله سلامان و ابسال ،رساله حي‌بن‌يقظان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • لطفي.زهرا انسان کامل خسروانی بروایت سهروردی در مقایسه با آراء ملاصدرا [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • لطیفی.حسین عناصر و جايگاه مفهوم تخنه در فلسفه يونان باستان و بررسي ديدگاه هايدگر درباره آن [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • لطیفی.عبد الحسین واکاوی علل کم توجهی به فلسفه در دوره امویان اندلس [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]

م

 • ماحوزي.رضا فارابی و حکمت مشاء اسلامی در نخستین دانشگاههای اروپایی [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • ماحوزي.رضا مؤلفه‌هاي ميان‌رشته‌يي مرکز تدوين تاريخ جامع حکمت و فلسفه؛ ابداع روشي نوين در تدوين تاريخ فلسفه و نقد تاريخنگاري کنوني در ايران [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • مازیار.امیر چالشهای دو ژانر تراژدی و کمدی از نظر ابن‌سینا در مواجهه با بوطیقای ارسطو [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • مازیار.امیر مطالعة تطبیقی فن شعر ارسطو و ابن‌سینا در باب چگونگی شعر [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • مازیار.امیر مفهوم اتوس در نظریة تراژدی ارسطو و بازتاب تاریخی آن [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • محبوبی آرانی.حمیدرضا نيکبختي و اندرنگري صورتِ زيبا در محاوره ميهماني (همگسارش) افلاطون [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • محبوبی آرانی.حمیدرضا اوسیای ارسطو و ترجمه آن به Substance [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • محبوبی آرانی.حمیدرضا تصویر دیگر افلاطون از نامیرایی در محاورةمیهمانی [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • محبوبی آرانی.حمیدرضا اوسیای ارسطو و ترجمة آن به «گوهر» و «عین» [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • محمد ساجدی.علی آموزه¬هاي علم اخلاق از منظر ارسطو و ابن‌مسکويه رازي [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • محمد ساجدی.علی سعادت از منظر ارسطو و ابن مسكويه رازي [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • محمد.فاطمه جايگاه نبي در مدينه سينوي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • محمد.فاطمه كي‌يركگور و خاستگاه آموزه¬هاي ديني اگزيستانسياليست [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • محمدی.مقصود قاضی کمال الدین حسین بن معین الدین میبدی (زندگی، شخصیت، دیدگاهها) [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • محمدی.مقصود جايگاه و زمانة فخرالدين سماكي در تاريخ فلسفة اسلامي (با تأكيد بر حاشية او بر شرح هداية ميبدي) [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • محمدی.ناصر تبیین نظریه فراتاریخ در اندیشه‌ هانری کربن [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • محمدیانی. داود تأثیر آراء ابن‌سینا و فخر رازی بر نظریه ملاصدرا در مسئله تجرد نفس [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • محمدیانی.داود «طبيعت» از منظر فيلسوفان يوناني و حکيمان مسلمان [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • محمدی‌نیا.محمد گونه‌شناسی دئیسم در قرن هفدهم و هجدهم با تکیه بر طبقه‌بندی ساموئل کلارک [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • محمدي‌ وکيل.مينا انسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه بزرگ يونان؛ بررسي وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • مدد الهی.محمد حسین تحليل مباني فلسفي انسان‌شناسي در فلسفه مصر باستان [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • مددي الموسوي.سيدمحمدكاظم پژوهشي پيرامون صحت انتساب رساله سلامان و ابسال به ابن‌سينا [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • مراديان.محمود رضا «تشکيک در کلمه» بعنوان فلسفه زبان درحکمت اشراق سهروردي [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • مراديان.محمود رضا مقايسه نظريات منطقي – زبانشناختي فارابي با اصول و نظريات زبانشناسي معاصر [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • مزگی نژاد.مرتضی نزاع ابوبشر متی و ابوسعید سیرافی در بافت سخن و در بستر تاریخ [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • مستاجران گورتانی.علی عوامل تأثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزي درباره معاد جسماني [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • مشايخي.سينا زندگي هماهنگ با طبيعت از نظر سه فيلسوف رواقي؛ سنکا، اپيکتتوس و مارکوس اورليوس [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • مشايخي.سينا نظريه «اتصال» در طبيعيات رواقي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • مشکاتي.محمد مهدي عوامل تأثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزي درباره معاد جسماني [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • مصطفوي‌فرد.حامد الگوي علم شناسي ارسطويي [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • مصطفی پور.فرزانه کارکرد عقل در حوزه دين و اخلاق از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • مصطفی پور.فرزانه کارکرد عقل در حوزه دين از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي و ابوبکر باقلاني [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • مطهري‌نسب.مسعود نوخوانش گفتمان علمي در دوره شکوفايي تمدن اسلامي (با تأکيد بر مقايسه روش‌شناسي ابن‌سينا و ابوريحان بيروني) [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • مظاهری. زهرا تحليل و نقد نگرش تقلیل¬گرایانه به فلسفة اسلامی [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • مفتونی.نادیا بازتاب انديشه امشاسپندان در نظريه ارباب انواع شيخ اشراق [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • مفتونی.نادیا سرچشمه‌هاي انديشه بهمن يا صادر اول شيخ‌اشراق [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • مقیمی زنجانی.شروین تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • ملایوسفی.مجید فیلانثروپیا در یونان باستان و رابطة آن با پایدیا [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • ملايري.موسي تطور تاريخي نگرشها در مسئله عوارض ذاتي از ملاصدرا تا محقق رشتي (1050 تا 1312ﻫ .ق) [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • ملايري.موسي مطالعۀ تاریخی نظریۀ استقراء [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • ملايوسفي.مجيد هراکليتوس، اخلاق و فضيلت [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • ملکی.سمیه امکان اصالت وجودي بودن فلسفه توماس آکوئيني (بر پايه فلسفه ملاصدرا) [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • منصوری نوری.امیرحسین بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • منصوری نوری.امیرحسین نقش فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی در تعامل با هلاکوخان مغول [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • منصوری.آرمین ارزش فلسفۀ ‌اولی از منظر کانت و علامه‌ طباطبایی [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • منصوری.آرمین اراده خدا از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا و علامه طباطبایی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • منصوری.عباسعلی شخصيت و جايگاه علمي حکیم میرزا حسن کرمانشاهی در فلسفة معاصر ايران [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • منصوری.عباسعلی مقايسه دو سنخ خردورزي خودبنياد و وحي بنياد در مناظره ابوحاتم رازي و محمد بن زکرياي رازي [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • منفرد.سميه رهيافت تطبيقي به منابع معرفتي از مکتب حِلّه (ابن ابي‌جمهور احسايي) تا مکتب اصفهان (ملاصدرا) [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • منفرد.مهدی «گردباد عالم¬ساز»؛ واسازی مفهوم «گردباد/ δίνη» در کیهان‌پیدایی امپدوکلس [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • منفرد.مهدی تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • موسوی بایگی.سید محمد ريشه‌هاي افلاطوني و ارسطويي مفهوم زمان در فلسفة اسلامي [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • موسوی بایگی.سیده زهرا نقد اشكالات فخررازي به ابن‌سينا دربارة حقيقت علم [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • موسوی.آرش تبیین علل وقوع زلزله در آثار ابن¬سینا و تأثیرپذیری قطب¬الدین شیرازی و شیروانی از آن [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • موسوی.سید ابراهیم چالشهای دو مفهوم ماده و قوة ارسطویی با توجه به مباحث فیلسوفان مسلمان [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • موسوی.سید ابراهیم سیر فلسفی ـ تاریخی معادلهاي واژة «هولة» ارسطويي [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • موسوی.سیدمحسن تبیین نگرش غایتمدارانة فارابی نسبت به موسیقی [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • موسوی.طاهره سادات جايگاه و زمانة فخرالدين سماكي در تاريخ فلسفة اسلامي (با تأكيد بر حاشية او بر شرح هداية ميبدي) [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • موسوي.سيدمحمد ارزيابي انتقادات فخررازي بر تعريف زمان نزد ابن‌سينا [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • موسوي.سيدمحمد تأملی تاریخی ـ‌ تحلیلی در مضمون و لوازم منطقی قاعدة امکان اشرف [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • موسوي‌کريمي.ميرسعيد ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • موسوي‌كريمي.ميرسعيد معنا و متعلق شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن‌سينا [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • موسي‌زاده نعلبند.صديقه بررسي تفسير هايدگر از ديالكتيك افلاطون در «درسگفتار سوفسطايي افلاطون» [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • مهدوی مزده.مریم نگاهی ديگر به یک قرن ترجمة آثار فلسفی در ایران (کتابشناسی فيلسوفان مغرب‌زمین از ابتدای قرن بیستم تاکنون) [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • مهدوی مزده.مریم نگاهی به یک قرن ترجمة متون فلسفی در ایران (کتابشناسی فيلسوفان مغرب‌زمین از پیش از میلاد تا پايان قرن نوزدهم) [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • مهرنیا.حسن عناصر و جايگاه مفهوم تخنه در فلسفه يونان باستان و بررسي ديدگاه هايدگر درباره آن [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • مؤذن.افشين بررسي نگره‌ بحران در نظر هوسرل و زمينه‌هاي آن در فلسفه قرن نوزدهم اروپا [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • مؤذن.افشين بررسي مذهب و مشرب کلامي يعقوب بن اسحاق کندي [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • مؤکدي.سعيد بررسي و تحليل زمينه‌هاي رشد فلسفه در دوره آل بويه [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • مؤمنی شهرکی.حسام الدین دلايل اشراقي بودن فلسفه ابن سينا در ترازوي نقد [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • مؤمنی شهرکی.حسام الدین روش نظام‌مند خواجه‌نصیرالدین طوسی در مواجهه با منتقدان فلسفة اسلامی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • مؤمنی.آتوسا اعتقاد به جهان واپسين در ايران پيش از تاريخ (تحليلي فلسفي براساس شواهد باستان‌شناختي) [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • مؤمنی.مصطفی حکمت متعالیه سینوی؛ گذار ابن سینا از مشاء به متعالیه [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • مؤمني.حسام‌الدين نظريه فرايند و ساختار شناخت دكارت در بررسي و نقد استاد مصباح [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • میراحمدی.عبدالله بازخوانی سیر تطور معناشناسی صفات الهی نزد اندیشمندان اسلامی [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • میردامادی.سید محمد حسین تطور روشی تفکر تأویلی در اسلام از کندی تا میرداماد [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • ميري.محمد تحولات تاريخي مسئله روح بخاري در حکمت صدرايي [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • ميري.محمد رابطه نفس و بدن از ديدگاه حكمت متعاليه و مكتب ابن‌عربي [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]

ن

 • ناجي اصفهاني.حامد خداوند از منظر الهيات پويشي و ملاصدرا [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • ناظمی اردکانی.علی جایگاه معرفت¬شناختی فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • ناظمی اردکانی.علی تقدم سوفیا بر فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • ناظمي اردکاني.مهدي الگوي علم شناسي ارسطويي [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • نجف زاده.علیرضا فارسی نویسی فیلسوفان مسلمان [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • نجف‌پور.ناهيد عالم عقل و ماوراي عقل در انديشه عين‌القضات [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • نجف‌زاده.رضا فلسفه و شريعت در رساله الهياتي‌ـسياسي اسپينوزا در ميانه ابن رشدگرايي و نص¬گرايي [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • نجفی افرا.مهدی جايگاه و زمانة فخرالدين سماكي در تاريخ فلسفة اسلامي (با تأكيد بر حاشية او بر شرح هداية ميبدي) [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • نجفی.حسین فلسفۀ میرداماد در هندوستان از ميانۀ قرن یازدهم تا پایان قرن دوازدهم هجری‌قمری (با تکیه بر سنتهای درسی‌متنی) [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • نجفي پازوکي.فاطمه سنجش مؤلفه‌هاي معرفت‌شناسي دوره تجدد در ساحت علوم انساني و آسيب‌شناسي آن [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • ندري ابيانه.فرشته تحقيقي در ظهور عرفان شيعي در احوال و آثار بوعلي‌سينا با تأكيد بر مضامين نمط العارفين [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • نصراصفهاني.محمد ابن‌مسکويه و تکامل انواع [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • نصیری.منصور خوانش و تفسير حکماي مسلمان از پيشاسقراطيان ملطي [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • نصیری.منصور بررسی قاعده الواحد از دیدگاه علیقلی‌بن‌قرچغای‌خان [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • نصیری.منصور بررسی و تبیین تشکیک در محمولات عرضی از دیدگاه میرقوام‌الدین رازی تهرانی [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • نقيب.سيد محمد تبيين وجودشناختي رابطه خير با تقدير و سرنوشت در فلسفه افلوطين [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • نوبهار. رحیم نقش شخصیت اخلاقی در مسئولیت از منظر ارسطو و آکوئیناس [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • نوروزی.رضا علی اهداف تربیت عقلانی در اندیشه لوگوس محور هراکلیت [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • نیلی احمدآبادی.هاجر تحلیل خوانش پروکلوس از علم‌النفس ارسطو بر پایۀ رسالۀ دربارۀ نفس و اثولوجیا [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • نيک سرشت.ايرج جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]

و

 • ونایی.نرگس حد و تعریف بر مبنای فلسفة سینوی و صدرايی [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]

ه

 • هادی‌نا.محبوبه مکتب افلاطونی میانه؛ معرفی و تحلیل آموزه‌های دینی و فلسفی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • هاشمی عطار.خدیجه بررسی تقدم و تأخر بالتجوهر و سیر تاریخی آن در فلسفه اسلامی [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • هاشمی لشنو.میرحمید تبیین علل وقوع زلزله در آثار ابن¬سینا و تأثیرپذیری قطب¬الدین شیرازی و شیروانی از آن [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • هاشمی. محمد مفهوم اتوس در نظریة تراژدی ارسطو و بازتاب تاریخی آن [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • هجری.سجاد نگاهی تاریخی به کاربرد عبارت «مدنی بالطبع» در سده‌های میانة جهان اسلام [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • هدایت افزا.محمود پيشينه¬هاي سهروردي در قول به اعتباريت وجود [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • هدایت افزا.محمود سير تطوّرات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمان [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • هدایت افزا.محمود خطوط کلی آثار رجبعلی تبریزی و گذار به مکتب نومشائی (معرفی تحلیلی آثار قلمی یا تقریرات دروس حکیم) [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • هنرمند.سیدمرتضی بررسی حضور مؤلفه‌هاي فكري سنت افلاطوني ـ افلوطيني در انديشة خواجه نصيرالدين طوسی [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • هوشنگي.حسين کارکرد عقل در حوزه دين و اخلاق از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]

ی

 • یوسف‌زاده.زینب بررسی و تحلیل تطور معقولات فلسفی از فارابی تا ملاصدرا [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]