م

 • ماحوزي.رضا مؤلفه‌هاي ميان‌رشته‌يي مرکز تدوين تاريخ جامع حکمت و فلسفه؛ ابداع روشي نوين در تدوين تاريخ فلسفه و نقد تاريخنگاري کنوني در ايران [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • ماحوزي.رضا فارابی و حکمت مشاء اسلامی در نخستین دانشگاههای اروپایی [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • مازیار.امیر مفهوم اتوس در نظریة تراژدی ارسطو و بازتاب تاریخی آن [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • مازیار.امیر مطالعة تطبیقی فن شعر ارسطو و ابن‌سینا در باب چگونگی شعر [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • مازیار.امیر چالشهای دو ژانر تراژدی و کمدی از نظر ابن‌سینا در مواجهه با بوطیقای ارسطو [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • محبوبی آرانی.حمیدرضا نيکبختي و اندرنگري صورتِ زيبا در محاوره ميهماني (همگسارش) افلاطون [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • محبوبی آرانی.حمیدرضا تصویر دیگر افلاطون از نامیرایی در محاورةمیهمانی [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • محبوبی آرانی.حمیدرضا اوسیای ارسطو و ترجمه آن به Substance [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • محبوبی آرانی.حمیدرضا اوسیای ارسطو و ترجمة آن به «گوهر» و «عین» [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • محمد ساجدی.علی آموزه¬هاي علم اخلاق از منظر ارسطو و ابن‌مسکويه رازي [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • محمد ساجدی.علی سعادت از منظر ارسطو و ابن مسكويه رازي [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • محمد.فاطمه كي‌يركگور و خاستگاه آموزه¬هاي ديني اگزيستانسياليست [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • محمد.فاطمه جايگاه نبي در مدينه سينوي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • محمدی.مقصود قاضی کمال الدین حسین بن معین الدین میبدی (زندگی، شخصیت، دیدگاهها) [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • محمدی.مقصود جايگاه و زمانة فخرالدين سماكي در تاريخ فلسفة اسلامي (با تأكيد بر حاشية او بر شرح هداية ميبدي) [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • محمدی.ناصر تبیین نظریه فراتاریخ در اندیشه‌ هانری کربن [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • محمدیانی. داود تأثیر آراء ابن‌سینا و فخر رازی بر نظریه ملاصدرا در مسئله تجرد نفس [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • محمدیانی.داود «طبيعت» از منظر فيلسوفان يوناني و حکيمان مسلمان [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • محمدی‌نیا.محمد گونه‌شناسی دئیسم در قرن هفدهم و هجدهم با تکیه بر طبقه‌بندی ساموئل کلارک [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • محمدي‌ وکيل.مينا انسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه بزرگ يونان؛ بررسي وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • مدد الهی.محمد حسین تحليل مباني فلسفي انسان‌شناسي در فلسفه مصر باستان [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • مددي الموسوي.سيدمحمدكاظم پژوهشي پيرامون صحت انتساب رساله سلامان و ابسال به ابن‌سينا [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • مراديان.محمود رضا «تشکيک در کلمه» بعنوان فلسفه زبان درحکمت اشراق سهروردي [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • مراديان.محمود رضا مقايسه نظريات منطقي – زبانشناختي فارابي با اصول و نظريات زبانشناسي معاصر [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • مزگی نژاد.مرتضی نزاع ابوبشر متی و ابوسعید سیرافی در بافت سخن و در بستر تاریخ [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • مستاجران گورتانی.علی عوامل تأثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزي درباره معاد جسماني [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • مشايخي.سينا زندگي هماهنگ با طبيعت از نظر سه فيلسوف رواقي؛ سنکا، اپيکتتوس و مارکوس اورليوس [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • مشايخي.سينا نظريه «اتصال» در طبيعيات رواقي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • مشکاتي.محمد مهدي عوامل تأثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزي درباره معاد جسماني [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • مصطفوي‌فرد.حامد الگوي علم شناسي ارسطويي [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • مصطفی پور.فرزانه کارکرد عقل در حوزه دين از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي و ابوبکر باقلاني [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • مصطفی پور.فرزانه کارکرد عقل در حوزه دين و اخلاق از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • مطهري‌نسب.مسعود نوخوانش گفتمان علمي در دوره شکوفايي تمدن اسلامي (با تأکيد بر مقايسه روش‌شناسي ابن‌سينا و ابوريحان بيروني) [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • مظاهری. زهرا تحليل و نقد نگرش تقلیل¬گرایانه به فلسفة اسلامی [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • مفتونی.نادیا سرچشمه‌هاي انديشه بهمن يا صادر اول شيخ‌اشراق [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • مفتونی.نادیا بازتاب انديشه امشاسپندان در نظريه ارباب انواع شيخ اشراق [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • مقیمی زنجانی.شروین تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • ملایوسفی.مجید فیلانثروپیا در یونان باستان و رابطة آن با پایدیا [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • ملايري.موسي تطور تاريخي نگرشها در مسئله عوارض ذاتي از ملاصدرا تا محقق رشتي (1050 تا 1312ﻫ .ق) [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • ملايري.موسي مطالعۀ تاریخی نظریۀ استقراء [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • ملايوسفي.مجيد هراکليتوس، اخلاق و فضيلت [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • ملکی.سمیه امکان اصالت وجودي بودن فلسفه توماس آکوئيني (بر پايه فلسفه ملاصدرا) [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • منصوری نوری.امیرحسین بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • منصوری نوری.امیرحسین نقش فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی در تعامل با هلاکوخان مغول [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • منصوری.آرمین ارزش فلسفۀ ‌اولی از منظر کانت و علامه‌ طباطبایی [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • منصوری.آرمین اراده خدا از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا و علامه طباطبایی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • منصوری.عباسعلی مقايسه دو سنخ خردورزي خودبنياد و وحي بنياد در مناظره ابوحاتم رازي و محمد بن زکرياي رازي [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • منصوری.عباسعلی شخصيت و جايگاه علمي حکیم میرزا حسن کرمانشاهی در فلسفة معاصر ايران [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • منفرد.سميه رهيافت تطبيقي به منابع معرفتي از مکتب حِلّه (ابن ابي‌جمهور احسايي) تا مکتب اصفهان (ملاصدرا) [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • منفرد.مهدی تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • منفرد.مهدی «گردباد عالم¬ساز»؛ واسازی مفهوم «گردباد/ δίνη» در کیهان‌پیدایی امپدوکلس [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • موسوی بایگی.سید محمد ريشه‌هاي افلاطوني و ارسطويي مفهوم زمان در فلسفة اسلامي [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • موسوی بایگی.سیده زهرا نقد اشكالات فخررازي به ابن‌سينا دربارة حقيقت علم [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • موسوی.آرش تبیین علل وقوع زلزله در آثار ابن¬سینا و تأثیرپذیری قطب¬الدین شیرازی و شیروانی از آن [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • موسوی.سید ابراهیم چالشهای دو مفهوم ماده و قوة ارسطویی با توجه به مباحث فیلسوفان مسلمان [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • موسوی.سید ابراهیم سیر فلسفی ـ تاریخی معادلهاي واژة «هولة» ارسطويي [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • موسوی.سیدمحسن تبیین نگرش غایتمدارانة فارابی نسبت به موسیقی [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • موسوی.طاهره سادات جايگاه و زمانة فخرالدين سماكي در تاريخ فلسفة اسلامي (با تأكيد بر حاشية او بر شرح هداية ميبدي) [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • موسوي.سيدمحمد ارزيابي انتقادات فخررازي بر تعريف زمان نزد ابن‌سينا [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • موسوي.سيدمحمد تأملی تاریخی ـ‌ تحلیلی در مضمون و لوازم منطقی قاعدة امکان اشرف [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • موسوي‌کريمي.ميرسعيد ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • موسوي‌كريمي.ميرسعيد معنا و متعلق شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن‌سينا [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • موسي‌زاده نعلبند.صديقه بررسي تفسير هايدگر از ديالكتيك افلاطون در «درسگفتار سوفسطايي افلاطون» [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • مهدوی مزده.مریم نگاهی به یک قرن ترجمة متون فلسفی در ایران (کتابشناسی فيلسوفان مغرب‌زمین از پیش از میلاد تا پايان قرن نوزدهم) [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • مهدوی مزده.مریم نگاهی ديگر به یک قرن ترجمة آثار فلسفی در ایران (کتابشناسی فيلسوفان مغرب‌زمین از ابتدای قرن بیستم تاکنون) [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • مهرنیا.حسن عناصر و جايگاه مفهوم تخنه در فلسفه يونان باستان و بررسي ديدگاه هايدگر درباره آن [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • مؤذن.افشين بررسي نگره‌ بحران در نظر هوسرل و زمينه‌هاي آن در فلسفه قرن نوزدهم اروپا [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • مؤذن.افشين بررسي مذهب و مشرب کلامي يعقوب بن اسحاق کندي [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • مؤکدي.سعيد بررسي و تحليل زمينه‌هاي رشد فلسفه در دوره آل بويه [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • مؤمنی شهرکی.حسام الدین دلايل اشراقي بودن فلسفه ابن سينا در ترازوي نقد [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • مؤمنی شهرکی.حسام الدین روش نظام‌مند خواجه‌نصیرالدین طوسی در مواجهه با منتقدان فلسفة اسلامی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • مؤمنی.آتوسا اعتقاد به جهان واپسين در ايران پيش از تاريخ (تحليلي فلسفي براساس شواهد باستان‌شناختي) [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • مؤمنی.مصطفی حکمت متعالیه سینوی؛ گذار ابن سینا از مشاء به متعالیه [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • مؤمني.حسام‌الدين نظريه فرايند و ساختار شناخت دكارت در بررسي و نقد استاد مصباح [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • میراحمدی.عبدالله بازخوانی سیر تطور معناشناسی صفات الهی نزد اندیشمندان اسلامی [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • میردامادی.سید محمد حسین تطور روشی تفکر تأویلی در اسلام از کندی تا میرداماد [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • ميري.محمد رابطه نفس و بدن از ديدگاه حكمت متعاليه و مكتب ابن‌عربي [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • ميري.محمد تحولات تاريخي مسئله روح بخاري در حکمت صدرايي [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]