• صفحه اصلی
  • مقام موسیقی در رسالۀ صناعیه ابوالقاسم میرفندرسکی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401032038036 بازدید : 4409 صفحه: 121 - 140

20.1001.1.20089589.1401.12.4.6.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط