• صفحه اصلی
  • نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة¬ مهمانی و فدروس افلاطون (با تأکید بر نقد آراء ولاستوس و نوسباوم)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401042738549 بازدید : 637 صفحه: 67 - 92

20.1001.1.20089589.1401.13.1.3.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط