• صفحه اصلی
  • «گردباد عالم¬ساز»؛ واسازی مفهوم «گردباد/ δίνη» در کیهان‌پیدایی امپدوکلس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402031242553 بازدید : 1147 صفحه: 17 - 38

20.1001.1.20089589.1402.13.4.6.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط