• صفحه اصلی
  • مفهوم اتوس در نظریة تراژدی ارسطو و بازتاب تاریخی آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400101133246 بازدید : 1875 صفحه: 45 - 64

20.1001.1.20089589.1400.12.3.6.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط