• صفحه اصلی
  • گذار از برهان آنسلم و دکارت به تقريري ديگر از برهان مفهومي بر وجود خدا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله