• صفحه اصلی
  • حلّ پارادوکسهای زنون با نظریة «جمع تحلیلی خطی» و سنجش تطور پاسخها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401021036807 بازدید : 1593 صفحه: 17 - 38

20.1001.1.20089589.1401.12.4.5.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط