• صفحه اصلی
  • پیشینه تاریخی نظریه «ثبات تغیر» در مسئله ربط متغیر به ثابت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122441607 بازدید : 655 صفحه: 43 - 66

20.1001.1.20089589.1401.13.2.5.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط