• صفحه اصلی
  • تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402031342568 بازدید : 412 صفحه: 5 - 24

20.1001.1.20089589.1402.14.2.1.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط