ع

 • عابدی جیغه.مصطفی موضع سهروردی در باب منطق؛ دگردیسی بنیادین از سنت ارسطویی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • عالمي چراغعلي.حمزه ايده نظم در تاريخ فلسفه يونان؛ بررسي وجوه معرفتي- هستي¬شناختي نظم در فلسفه سياسي افلاطون [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • عالیخانی.بابک طباع تامّ در فلسفۀ اسلامی و مقایسۀ آن با «فروهر» در حکمت خسروانی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • عباس نیا طهرانی. تکامه تبیین مفاهیم حکمت اشراقی در خانه ایرانی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • عبدالله.عبدالمطلب حکومت و سعادت در انديشه سياسي علامه طباطبايي (ره) [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • عبداللهی.محمد اسماعیل تبیین چندگانگی مقوله جوهر در آثار خواجه نصیرالدین طوسی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • عبداللهی.محمد سعید فلسفة تحلیلی و اتهام تاريخ‌هراسي [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • عبداللهی.محمد سعید ارزیابی دیدگاه مارتا نوسباوم در باب غیر نسبی بودن فضایل در رویکرد ارسطویی [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • عبداللهی.محمدعلی گونه‌شناسی دئیسم در قرن هفدهم و هجدهم با تکیه بر طبقه‌بندی ساموئل کلارک [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • عبداللهی.محمدعلی فلسفة تحلیلی و اتهام تاريخ‌هراسي [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • عبداللهی.محمدعلی ارزیابی دیدگاه مارتا نوسباوم در باب غیر نسبی بودن فضایل در رویکرد ارسطویی [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • عبدل آبادی.علی اکبر معنا و متعلق شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن‌سينا [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • عبدل آبادی.علی اکبر رابطۀ «ضعف ¬اراده» با اخلاقی¬ زیستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاهی به نظر سقراط دربارۀ ضعف ¬اراده و نقد ارسطو بر آن [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • عبدي.زهرا نقش مسيحيت در بازگشت فلسفه يوناني به ايران عصر ساساني [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • عبوديت.عبدالرسول ماهيت مکان در تاريخ فلسفه اسلامي [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • عدلي.محمدرضا شناخت مسلمانان از دين بودايي: بررسي متون اوليه اسلامي و شواهدي از دوره پيش از اسلام [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • عسکری زاده.حجت الله سیر فلسفی ـ تاریخی معادلهاي واژة «هولة» ارسطويي [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • عسکری زاده.حجت الله چالشهای دو مفهوم ماده و قوة ارسطویی با توجه به مباحث فیلسوفان مسلمان [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • عسکری زاده.حجت الله حکمت زرتشتی و آیین مجوس در منابع قدیم یونان و روم [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • عسکری زاده.حجت الله ایونها در مکتب گنوسیسم مسیحی (بر اساس گزارشهای قدیس ایرنئوس) [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عسکری زاده.حجت الله پیوند میان «سوفیا» و «صوفی» در منابع و متون کهن بر پایۀ روایت ابوریحان بیرونی [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
 • عسکری زاده.حجت الله دایمون در یونان باستان و ارتباط آن با دیو در حکمت زردشتی و جن در حکمت اسلامی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • عسگری.احمد نسبت ميان فلسفه افلاطون و ارسطو در مکتب اسکندراني (آمونيوسي) [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • عسگری.احمد هراس از مرگ در فلسفه اپیکوروس [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • عسگری.مهدی خوانش و تفسير حکماي مسلمان از پيشاسقراطيان ملطي [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • عسگری.مهدی بررسی قاعده الواحد از دیدگاه علیقلی‌بن‌قرچغای‌خان [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • عسگری.مهدی بررسی و تبیین تشکیک در محمولات عرضی از دیدگاه میرقوام‌الدین رازی تهرانی [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • عطايي.حسين مراتب عشق نزد ابن‌سينا و بررسي انتقادات ملاصدرا بر او [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • عظيمي.مهدي فيلسوف ارغواني؛ زندگي، انديشه‌ها و نوشته‌هاي فرفوريوس [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • عظيمي.مهدي آموزه بازگشت جاودانه در فلسفه سهروردي و فيزيك پوانكاره [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • عظيمي.مهدي ميراث اثيري (حيات و کارنامه اثيرالدين ابهري) [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • عقیلی دهکردی.بهناز سنت عقیده‌نگاری فیلسوفان باستان یونان (با اشاره به ديدگاه هرمان ديلس) [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • علم الهدی.سیّد علی تحلیل انتقادی اندیشه‌های هانری کربن دربارة تطبیق فلسفة سهروردی با فلسفة یونان [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • علم‌الهدی.سیدعلی تبیین نظریه فراتاریخ در اندیشه‌ هانری کربن [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • علوی پور.سیدمحسن جدال دراماتيک قانون و عدالت در کريتوي افلاطون [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • علوی.سیدمحمدکاظم تحليل و نقد نگرش تقلیل¬گرایانه به فلسفة اسلامی [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • علوي.سيد محمدكاظم نگاهي تاريخي بر انتقال از معرفت نفس به معرفت رب در حکمت مشاء و حکمت اشراق [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • علیپور.ابراهیم بقای نفس در مکتب خراسان؛ تبیینی از نفس‌شناسی میرزامهدی اصفهانی، شیخ مجتبی قزوینی و آیت‌الله مروارید (ره) [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • علیزمانی.امیرعباس بازخواني حکمت اشراق سهروردي در پرتو الگوي فلسفي پي يرآدو ؛ فلسفه بمثابه روش زندگي [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • عليزاده.روح اله مقام فلاسفه در تأويل قرآن از ديدگاه ابن‌رشد [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]