ا

 • اسدی.محمدرضا هزارتوی عالم؛ واسازی تلقی نیکولاس کوزانوس از جوهر بر اساس دیدگاه مایستر اکهارت و ابن¬سینا [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • انصاری.حمیده ریشه‌های ارسطویی حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • ايمانپور.منصور ریشه¬های تاریخی نظریة حرکت جوهری [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]

ب

 • بابایی.علی نقد خوانشهای شرق‌محور و غرب‌محور از حکمت اشراق سهروردی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • بازرگانی.ابراهیم «از متخیله تا خیال»؛ بازشناسی تطور مفهوم خیال در نظام فکری فارابی، ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • باقرشاهی.علی نقی تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]

پ

 • پرویزی. مریم نقدی بر نظریۀ پایان فلسفۀ تطبیقی، با تکیه ‌بر دیدگاه استیون بوریک [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • پورحسن.قاسم نقدی بر نظریۀ پایان فلسفۀ تطبیقی، با تکیه ‌بر دیدگاه استیون بوریک [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]

ج

 • جامی. حوا تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]

ح

 • حسینی.داود فلسفۀ میرداماد در هندوستان از ميانۀ قرن یازدهم تا پایان قرن دوازدهم هجری‌قمری (با تکیه بر سنتهای درسی‌متنی) [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • حکاک.سید محمد تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]

خ

 • خادمی.حمید رضا تبیین دیدگاه علیقلی ‌بن قرچغای‌خان دربارۀ علم حصولی و علم حضوری، با رویکرد انتقادی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]

ر

 • رامین.فرح سیر تطور تئودیسه در اندیشۀ نقادی متقدم و متأخر کانت [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • رنجبر.ابراهیم هزارتوی عالم؛ واسازی تلقی نیکولاس کوزانوس از جوهر بر اساس دیدگاه مایستر اکهارت و ابن¬سینا [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]

ش

 • شجاری.مرتضی ریشه‌های ارسطویی حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]

ص

 • صیدی.محمود نقد نظریۀ تناسخ و استدلالهای شهرزوری بر اثبات آن بر اساس مبانی ابن‌سینا (با تأکید بر وجه تاریخی آن) [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]

ع

 • عسکری زاده.حجت الله دایمون در یونان باستان و ارتباط آن با دیو در حکمت زردشتی و جن در حکمت اسلامی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]

ف

 • فتحی.حسن ریشه‌های ارسطویی حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • فرزانگان.زهرا سیر تطور تئودیسه در اندیشۀ نقادی متقدم و متأخر کانت [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]

ق

ک

گ

م

 • مقیمی زنجانی.شروین تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • مؤمنی شهرکی.حسام الدین روش نظام‌مند خواجه‌نصیرالدین طوسی در مواجهه با منتقدان فلسفة اسلامی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]

ن

 • نجفی.حسین فلسفۀ میرداماد در هندوستان از ميانۀ قرن یازدهم تا پایان قرن دوازدهم هجری‌قمری (با تکیه بر سنتهای درسی‌متنی) [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • نوبهار. رحیم نقش شخصیت اخلاقی در مسئولیت از منظر ارسطو و آکوئیناس [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • نیلی احمدآبادی.هاجر تحلیل خوانش پروکلوس از علم‌النفس ارسطو بر پایۀ رسالۀ دربارۀ نفس و اثولوجیا [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]