د

 • دادخواه.میثم مؤلفه‌هاي رويکرد انتقادي افلاطون نسبت به شعر و شاعران [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • دارایی تبار.هاجر آموزه¬هاي علم اخلاق از منظر ارسطو و ابن‌مسکويه رازي [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
 • دارایی تبار.هاجر سعادت از منظر ارسطو و ابن مسكويه رازي [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • دانشور نیلو.یوسف بررسی قاعده الواحد از دیدگاه علیقلی‌بن‌قرچغای‌خان [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • داوری اردکانی.رضا جایگاه معرفت¬شناختی فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • داوری اردکانی.رضا تقدم سوفیا بر فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • درودي جوان.مرتضي بازتاب انديشه امشاسپندان در نظريه ارباب انواع شيخ اشراق [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • درودي جوان.مرتضي سرچشمه‌هاي انديشه بهمن يا صادر اول شيخ‌اشراق [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • درويشي.داريوش ارزيابي انتقادي خوانش هگل از بنياد آموزه‌هاي هراكليتوس [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • دشت‌بزرگی.مهدی تبیین چندگانگی مقوله جوهر در آثار خواجه نصیرالدین طوسی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • دلیری.فریده چالشهای دو ژانر تراژدی و کمدی از نظر ابن‌سینا در مواجهه با بوطیقای ارسطو [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • دلیری.فریده مطالعة تطبیقی فن شعر ارسطو و ابن‌سینا در باب چگونگی شعر [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • دیوانی.امیر گذار از برهان آنسلم و دکارت به تقريري ديگر از برهان مفهومي بر وجود خدا [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • ديباج.سيدموسي طرف سقراط و طرف ما (ملاحظات تاريخي سقراط درباره هويت ايران و ايراني) [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • ديباجي.سيد محمدعلي نسبت ابن‌سينا و فلسفه مشاء (معنا شناخت تاريخي اصطلاح مشائي) [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • ديباجي.سيد محمدعلي بررسی و تحلیل تطور معقولات فلسفی از فارابی تا ملاصدرا [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • ديباجي.سيد محمدعلي روش‌شناسی مواجهه حکیمان بزرگ مسلمان با جریان ترجمة دورة عباسی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • ديباجي.سيد محمدعلي تبارشناسی و هویت عالم مثل معلقه در حکمت اشراق [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]