• صفحه اصلی
  • نقش شخصیت اخلاقی در مسئولیت از منظر ارسطو و آکوئیناس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402061143861 بازدید : 1057 صفحه: 155 - 176

20.1001.1.20089589.1402.14.1.2.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط