پ

 • پارسا.علیرضا تحلیل انتقادی اندیشه‌های هانری کربن دربارة تطبیق فلسفة سهروردی با فلسفة یونان [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • پاک سرشت.محمد جعفر رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • پرویزی. مریم نقدی بر نظریۀ پایان فلسفۀ تطبیقی، با تکیه ‌بر دیدگاه استیون بوریک [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • پروين.بهناز نسبت زيبايي و خير در هستي‌شناسي افلاطون [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • پورحسن درزی.قاسم فارابی و پرسش از حقیقت ادراک؛ بازخواني انتقادي ديدگاه ملاصدرا [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • پورحسن.قاسم پرسش از سازگاری برهان، عقل و شهود؛ تطور بنیانها [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • پورحسن.قاسم نقدی بر نظریۀ پایان فلسفۀ تطبیقی، با تکیه ‌بر دیدگاه استیون بوریک [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • پورحسن.قاسم فارابي و خوانشي فلسفي از الحروف [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • پورحسن.قاسم سرچشمه و خاستگاه فلسفه اسلامي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • پورحسن.قاسم فارابي و نظريه تمايز وجود از ماهيت [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • پورحسن.قاسم تفسير هايدگر از آرخه، بهره‌مندي و زمان نزد آناکسيمندروس [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • پورحسن.قاسم بررسي مباني و مؤلفه‌هاي فلسفه تطبيقي در انديشه ايزوتسو [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • پورحسن.قاسم ابن سينا و مسئله جاودانگي نفس [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • پورمهران.پدرام تشبيه و تنزيه نزد ابن‌عربي و اسپينوزا [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • پیری.علی فارابی و پرسش از حقیقت ادراک؛ بازخواني انتقادي ديدگاه ملاصدرا [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]