• صفحه اصلی
  • رابطۀ «ضعف ¬اراده» با اخلاقی¬ زیستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاهی به نظر سقراط دربارۀ ضعف ¬اراده و نقد ارسطو بر آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980404190417 بازدید : 2901 صفحه: 143 - 166

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط