• صفحه اصلی
  • کاوشی در نظام تعریف سینوی‎؛ تحلیل مواجهۀ ابن¬سینا با ارسطو و فارابی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله