نمایه شده  عنوان آدرس
1 نمایه بین المللی Philosophers Index http://http//philindex.org/wp-content/uploads/2015/04/PIC_Alphabetical_Coverage.pdf
2 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/22873
3 پایگاه نشریات ادواری ایران search.ricest.ac.ir/ricest/showjournal.aspx?id=1238708
4 پایگاه تخصصی مجلات نور noormags.ir/view/fa/magazine/954/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
5 بانک اطلاعات نشریات کشور https://www.magiran.com/magazine/6123
6 پرتال جامع علوم انسانی ensani.ir/fa/mags/ph-tarikhf/magazines.aspx
7 نمایه موضوعی مقالات منتشر شده mullasadra.org/new_site/persian/Affiliated%20Section/Paper-Index.pdf