دكتر محمدتقي راشد محصل استاد
دکترا
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران