دكتر قاسم پورحسن درزی دانشیار
دکترا
دانشگاه علامه طباطبايي