جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396093014543319804 عناصر و جايگاه مفهوم تخنه در فلسفه يونان باستان و بررسي ديدگاه هايدگر درباره آن
حسین لطیفی
مهدی ذاکری
حسن مهرنیا
2 13990307237438 کارکرد معرفتی محاکات از دیدگاه توماس آکوئینی
افرا خاکزاد
محمد اکوان
هادی ربیعی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)