شناسنامه


صاحب امتياز: انجمن علمي تاريخ فلسفه

ناشر: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 

مدير مسئول: آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي

سردبير: دکتر حسين کلباسي اشتری، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

 

اعضاي هيئت تحريريه

دکتر قاسم پورحسن درزی، دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائي

دکتر عبدالرزاق حسامي‌فر، دانشيار فلسفه دانشگاه بين‌المللي امام خميني

دکتر نصرالله حکمت، استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي

دکتر رضا داوري اردکاني، استاد فلسفه دانشگاه تهران

دکتر محمد تقي راشد محصل، استاد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران

دکتر احد فرامرز قراملکي، استاد فلسفه دانشگاه تهران

دکتر حسين کلباسي، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر سيدمصطفي محقق داماد، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

دکتر فتح الله مجتبايي، استاد  اديان و عرفان دانشگاه تهران

دکتر کريم مجتهدي، استاد فلسفه دانشگاه تهران

 

ويراستار فارسي: فاطمه محمد

مترجم انگليسي: دکتر رويا خويي

ويراستار انگليسي: دکتر علي نقي باقرشاهي

مدیر بخش انگیسی: ژاله شمس‌الهی

 

مدير اجرايي: مهدي سلطاني گازار