م

  • ماحوزي.رضا مؤلفه‌هاي ميان‌رشته‌يي مرکز تدوين تاريخ جامع حکمت و فلسفه؛ ابداع روشي نوين در تدوين تاريخ فلسفه و نقد تاريخنگاري کنوني در ايران [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
  • محمدي‌ وکيل.مينا انسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه بزرگ يونان؛ بررسي وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
  • موسوي‌کريمي.ميرسعيد ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
  • مؤمني.حسام‌الدين نظريه فرايند و ساختار شناخت دكارت در بررسي و نقد استاد مصباح [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]