م

  • ماحوزي.رضا فارابی و حکمت مشاء اسلامی در نخستین دانشگاههای اروپایی [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
  • محمدیانی. داود تأثیر آراء ابن‌سینا و فخر رازی بر نظریه ملاصدرا در مسئله تجرد نفس [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
  • مظاهری. زهرا تحليل و نقد نگرش تقلیل¬گرایانه به فلسفة اسلامی [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
  • ملایوسفی.مجید فیلانثروپیا در یونان باستان و رابطة آن با پایدیا [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
  • منصوری.عباسعلی شخصيت و جايگاه علمي حکیم میرزا حسن کرمانشاهی در فلسفة معاصر ايران [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
  • منفرد.مهدی «گردباد عالم¬ساز»؛ واسازی مفهوم «گردباد/ δίνη» در کیهان‌پیدایی امپدوکلس [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
  • موسوی بایگی.سید محمد ريشه‌هاي افلاطوني و ارسطويي مفهوم زمان در فلسفة اسلامي [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]