د

  • دانشور نیلو.یوسف بررسی قاعده الواحد از دیدگاه علیقلی‌بن‌قرچغای‌خان [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
  • داوری اردکانی.رضا جایگاه معرفت¬شناختی فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
  • ديباجي.سيد محمدعلي روش‌شناسی مواجهه حکیمان بزرگ مسلمان با جریان ترجمة دورة عباسی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]