د

  • دارایی تبار.هاجر آموزه¬هاي علم اخلاق از منظر ارسطو و ابن‌مسکويه رازي [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]
  • ديباجي.سيد محمدعلي نسبت ابن‌سينا و فلسفه مشاء (معنا شناخت تاريخي اصطلاح مشائي) [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]