د

  • دادخواه.میثم مؤلفه‌هاي رويکرد انتقادي افلاطون نسبت به شعر و شاعران [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
  • درودي جوان.مرتضي بازتاب انديشه امشاسپندان در نظريه ارباب انواع شيخ اشراق [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
  • دیوانی.امیر گذار از برهان آنسلم و دکارت به تقريري ديگر از برهان مفهومي بر وجود خدا [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]