د

  • دارایی تبار.هاجر سعادت از منظر ارسطو و ابن مسكويه رازي [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
  • درويشي.داريوش ارزيابي انتقادي خوانش هگل از بنياد آموزه‌هاي هراكليتوس [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]