ر

 • رامین.فرح سیر تطور تئودیسه در اندیشۀ نقادی متقدم و متأخر کانت [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • ربیعی.هادی کارکرد معرفتی محاکات از دیدگاه توماس آکوئینی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • رحیم پور.فروغ السادات نمود انسان‌شناسي فلسفي ابن‌سينا در رساله‌هاي تمثيلي _عرفاني او (رساله الطير ،رساله سلامان و ابسال ،رساله حي‌بن‌يقظان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • رحيميان.سعيد تأثير حکيم سبزواري بر مکتب تهران (تداوم مکتب فلسفي اصفهان قاجاري) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • رحيميان.سعيد ارتباط بين ارکان حکمت و حکومت آرماني در انديشه سهروردي با تطبيق بر آراء افلاطون [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • رحيميان.سعيد مؤلفه‌های اشراقی آثار ابن‌سینا در سه حوزۀ روش، محتوا و زبان [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • رخداد.فريبا سرآغاز پيدايش فلسفه ايراني [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • رستاخيز قصرالدشتي.زهرا بازخواني حکمت اشراق سهروردي در پرتو الگوي فلسفي پي يرآدو ؛ فلسفه بمثابه روش زندگي [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • رسولی شربیانی.رضا تطور نظريه مقولات از ارسطو تا ابن سينا [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • رضازاده.رضا رهيافت تطبيقي به منابع معرفتي از مکتب حِلّه (ابن ابي‌جمهور احسايي) تا مکتب اصفهان (ملاصدرا) [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
 • رضایی.حسن تبیین مفاهیم حکمت اشراقی در خانه ایرانی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • رضايي ره.محمد‌جواد سير تطوّرات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمان [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • رضايي.محمدصادق معناي حقيقت از منظر حکماي مسلمان با تأکيد بر آثار ابن‌عربي [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
 • رضايي.محمدصادق فرهنگ و فلسفه ايراني بنا بر خوانش ائودوکسوس کنيدوسي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
 • رعايت جهرمي.محمد نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة¬ مهمانی و فدروس افلاطون (با تأکید بر نقد آراء ولاستوس و نوسباوم) [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • رنجبر دارستانی.عاطفه نزاع ابوبشر متی و ابوسعید سیرافی در بافت سخن و در بستر تاریخ [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • رنجبر.ابراهیم «گردباد عالم¬ساز»؛ واسازی مفهوم «گردباد/ δίνη» در کیهان‌پیدایی امپدوکلس [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]
 • رنجبر.ابراهیم هزارتوی عالم؛ واسازی تلقی نیکولاس کوزانوس از جوهر بر اساس دیدگاه مایستر اکهارت و ابن¬سینا [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • رنجبر.رضا خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک ترجمه فلسفي در باب زمان و مکان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • رنجبر.رضا زمان و مکان در نظر ميرزا خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک رساله فلسفي [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • رهبر.حسن حقيقت انسان و انسان حقيقي در انديشه ابوالحسن عامري و صدرالدين شيرازي [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • ریاضی هروی.شیدا رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]