خ

  • خادمی.عین الله تحلیل هستی شناختی انواع قیامت و رابطة مرگ با آن ها نزد سید حیدر آملی [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
  • خادمی.عین الله مطالعه تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و خواجه طوسی در مسئله علم الهی [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
  • خادمی.عین‌الله تأملات تاريخي در باب قاعده امکان اشرف [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
  • خادمی.عین‌الله بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
  • خاکزاد.افرا کارکرد معرفتی محاکات از دیدگاه توماس آکوئینی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
  • خسروانی.حمید اوسیای ارسطو و ترجمه آن به Substance [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
  • خسروانی.حمید اوسیای ارسطو و ترجمة آن به «گوهر» و «عین» [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
  • خسروپناه.عبدالحسین دلايل اشراقي بودن فلسفه ابن سينا در ترازوي نقد [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
  • خواجه نایینی.علی مقايسه تطبيقي مفهوم مدينه آرماني در آراء متفکران اسلامي (نمونه موردي؛ آراء خواجه نصيرالدين طوسي و ابن‌سينا) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
  • خیرآبادی.سیمین رابطۀ «ضعف ¬اراده» با اخلاقی¬ زیستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاهی به نظر سقراط دربارۀ ضعف ¬اراده و نقد ارسطو بر آن [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]