ر

  • رعايت جهرمي.محمد نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة¬ مهمانی و فدروس افلاطون (با تأکید بر نقد آراء ولاستوس و نوسباوم) [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
  • رنجبر.ابراهیم گردباد عالم¬ساز؛ واسازی مفهوم δίνη در کیهان‌پیدایی امپدوکلس [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]