ج

 • جامی. حوا تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • جاهد.محسن پيدايي مفهوم «ردائت» در تاريخ اخلاق فلسفي در عالم اسلام با تأكيد بر انديشه خواجه‌ نصير الدين طوسي [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • جعفری ولنی.علی‌اصغر جریان¬شناسی تاریخی مباحث معرفت¬شناسی در سنت فلسفة پیشاصدرایی [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • جعفری ولنی.علی‌اصغر زین‌الدین کشی، نخستین چهرۀ اشراقی پس از سهروردی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • جعفریان.محمدهانی ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • جعفريان.رسول جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • جعفريان.محمد‌هاني معنا و متعلق شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن‌سينا [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • جلالی.امیر بررسی نگرش سه حکیم مسلمان به فضايل چهارگانه؛ ابن‌مسكويه، خواجه نصیر و جعفر کشفی [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • جلیلیان.شهرام رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • جمشیدی مهر. فردین رویکرد ارزشی به علوم در انگارة حکمای اسلام ؛ بازخوانی و اعتبارسنجی [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • جمشیدی. فاطمه طبقه‌بندی علوم از دیدگاه ملاصدرا و تأثیر شرایط اجتماعی بر آن [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • جوارشکیان.عباس ریشه تاریخی مفهوم و مصداق مادة¬المواد و صادر اول در فلسفه یونان [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • جوارشکیان.عباس مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • جوانمردي اديب.عليرضا جوهر در سنت تجربه‌گرايي جديد [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • جوانمردي اديب.عليرضا قاضی کمال الدین حسین بن معین الدین میبدی (زندگی، شخصیت، دیدگاهها) [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • جیرانی.یاشار مسئله دوگانگي روح و بدن در هومر، افلاطون و ارسطو [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • جيراني.ياشار مارسيليوس اهل پادوا و ريشه‌هاي سکولاريسم قانوني در قرون ميانه [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]