ص

 • صابری.حسین گونه‌شناسی دئیسم در قرن هفدهم و هجدهم با تکیه بر طبقه‌بندی ساموئل کلارک [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • صابري نجف‌آبادي.مليحه جوهريت نفس از ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • صابري ورزنه.حسين بررسي تاريخي سرآغازهاي ظهور مسئله روش در فلسفه غرب و انعکاس آن در روش‌شناسي دکارت و اسپينوزا [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
 • صادقی.مسعود نگرش فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي به مديريت و اقتصاد خانواده [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • صادقی.مسعود بررسی نگرش سه حکیم مسلمان به فضايل چهارگانه؛ ابن‌مسكويه، خواجه نصیر و جعفر کشفی [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • صفایی مقدم.مسعود رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • صلواتی.عبدالله وحدت يا كثرت نوع انساني نزد ابن‌سينا، شيخ‌اشراق و ملاصدرا [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • صلواتی.عبدالله تحلیل هستی شناختی انواع قیامت و رابطة مرگ با آن ها نزد سید حیدر آملی [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • صلواتي.عبدالله انسان کامل خسروانی بروایت سهروردی در مقایسه با آراء ملاصدرا [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
 • صمدیه.مریم هراکليتوس، اخلاق و فضيلت [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • صمدیه.مریم تصورات فطری در اندیشه دکارت و نقد آن با تکیه بر مبانی صدرایی [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • صیدی.محمود ارزيابي انتقادات فخررازي بر تعريف زمان نزد ابن‌سينا [ دوره7, شماره 2 - پاییز سال 1395]
 • صیدی.محمود ارزیابی انتقادات فخررازی به براهین ابن‌سینا در مورد تناهی ابعاد [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
 • صياد منصور.عليرضا ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • صيدي.محمود بررسي انتقادات فخررازي به براهين ابن‌سينا در مورد بعد مجرد بودن مکان با تأکيد بر وجه تاريخي آن [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]