ج

  • جعفری ولنی.علی‌اصغر زین‌الدین کشی، نخستین چهرۀ اشراقی پس از سهروردی [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
  • جلالی.امیر بررسی نگرش سه حکیم مسلمان به فضايل چهارگانه؛ ابن‌مسكويه، خواجه نصیر و جعفر کشفی [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
  • جلیلیان.شهرام رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]