ص

  • صیدی.محمود نقد نظریۀ تناسخ و استدلالهای شهرزوری بر اثبات آن بر اساس مبانی ابن‌سینا (با تأکید بر وجه تاریخی آن) [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]