ا

  • اسدی.محمدرضا هزارتوی عالم؛ واسازی تلقی نیکولاس کوزانوس از جوهر بر اساس دیدگاه مایستر اکهارت و ابن¬سینا [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
  • انصاری.حمیده ریشه‌های ارسطویی حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
  • ايمانپور.منصور ریشه¬های تاریخی نظریة حرکت جوهری [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]