ب

  • بلانيان.محمدرضا نگاه اصالت ماهوي و مسئله شناخت (با تکيه بر فلسفه ملاصدرا و هايدگر) [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
  • بلخاري قهي.حسن انسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه بزرگ يونان؛ بررسي وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]