ج

  • جعفریان.محمدهانی ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
  • جیرانی.یاشار مسئله دوگانگي روح و بدن در هومر، افلاطون و ارسطو [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]