ب

  • بابایی.علی تعبیر «خمیره ازلی» و مساله «احیاء یا تاسیس؟» در حکمت اشراق سهروردی [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
  • باقرشاهي.علي‌نقي ریشه¬ها و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی دیدگاه گاندی دربارة خدا و نسبت آن با حقیقت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
  • بخشنده بالی.عباس جايگاه و زمانة ملامحمدکاظم هزارجریبی در تاريخ علوم عقلی؛ با تاکید بر محتویات نسخ خطی پیرامون خداشناسی [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
  • بُلخاري قهي.حسن مفهوم‌شناسی و جایگاه «بهمن» در متون اوستایی و پهلوی بمثابه صادر اول در حکمت اشراقی [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
  • بُلخاري قهي.حسن سیمرغ اوستایی، سیمرغ اشراقی (پژوهشی در ریشه‌شناسی تاریخی «سیمرغ» در حکمت اسلامی‌ ـ ‌ایرانی) [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]