ا

 • احمدي آهنگر.غلامحسين بررسي کتاب ايضاح الخير المحض و تأثير آن در تاريخ فلسفه اسلامي [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • ايمانپور.منصور تحليل، نقد و بررسي آراء ناظر به «اسلاميت» فلسفه اسلامي [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]

ب

 • بلانيان.محمدرضا نگاه اصالت ماهوي و مسئله شناخت (با تکيه بر فلسفه ملاصدرا و هايدگر) [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • بلخاري قهي.حسن انسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه بزرگ يونان؛ بررسي وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]

پ

 • پورحسن.قاسم ابن سينا و مسئله جاودانگي نفس [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]

ج

 • جعفریان.محمدهانی ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • جیرانی.یاشار مسئله دوگانگي روح و بدن در هومر، افلاطون و ارسطو [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]

ح

 • حسيني.سيده بهناز بررسي هرماس در انديشه هاي سهروردي [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • حيدرپور کيائي.اسدالله شناخت عقلي و شهودي انسان نسبت به احد و احد نسبت به خود و غيرخود در فلسفه افلوطين [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]

ر

 • رحیم پور.فروغ السادات نمود انسان‌شناسي فلسفي ابن‌سينا در رساله‌هاي تمثيلي _عرفاني او (رساله الطير ،رساله سلامان و ابسال ،رساله حي‌بن‌يقظان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • رحيميان.سعيد ارتباط بين ارکان حکمت و حکومت آرماني در انديشه سهروردي با تطبيق بر آراء افلاطون [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • رسولی شربیانی.رضا تطور نظريه مقولات از ارسطو تا ابن سينا [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • رنجبر.رضا خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک ترجمه فلسفي در باب زمان و مکان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • رنجبر.رضا زمان و مکان در نظر ميرزا خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک رساله فلسفي [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • رهبر.حسن حقيقت انسان و انسان حقيقي در انديشه ابوالحسن عامري و صدرالدين شيرازي [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]

ز

 • زماني.مهدي رويکردهاي کلامي، فلسفي و عرفاني به حديث عماء [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]

س

 • سلیمانی.فاطمه عشق طريقي بسوي کمال انساني (مقايسه‌يي بين نگاه ابن‌سينا و ملاصدرا) [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • سليماني فرد.مريم مؤلفه‌هاي ميان‌رشته‌يي مرکز تدوين تاريخ جامع حکمت و فلسفه؛ ابداع روشي نوين در تدوين تاريخ فلسفه و نقد تاريخنگاري کنوني در ايران [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • سليماني فرد.مريم چين به روايت مسلمانان؛ ازقرن سوم تا قرن هشتم هجري [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]

ص

ع

 • عظيمي.مهدي ميراث اثيري (حيات و کارنامه اثيرالدين ابهري) [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
 • علوي.سيد محمدكاظم نگاهي تاريخي بر انتقال از معرفت نفس به معرفت رب در حکمت مشاء و حکمت اشراق [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
 • عليزاده.روح اله مقام فلاسفه در تأويل قرآن از ديدگاه ابن‌رشد [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]

ف

 • فايدئي.اکبر نقش مشائيان مسلمان در تحول و توسعه‌ منطق ارسطويي [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]

ک

ل

 • لاچيناني.افسانه نمود انسان‌شناسي فلسفي ابن‌سينا در رساله‌هاي تمثيلي _عرفاني او (رساله الطير ،رساله سلامان و ابسال ،رساله حي‌بن‌يقظان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]

م

 • ماحوزي.رضا مؤلفه‌هاي ميان‌رشته‌يي مرکز تدوين تاريخ جامع حکمت و فلسفه؛ ابداع روشي نوين در تدوين تاريخ فلسفه و نقد تاريخنگاري کنوني در ايران [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • محمدي‌ وکيل.مينا انسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه بزرگ يونان؛ بررسي وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • موسوي‌کريمي.ميرسعيد ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • مؤمني.حسام‌الدين نظريه فرايند و ساختار شناخت دكارت در بررسي و نقد استاد مصباح [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]

ن