ب

  • بابایی.علی نقد خوانشهای شرق‌محور و غرب‌محور از حکمت اشراق سهروردی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
  • بازرگانی.ابراهیم «از متخیله تا خیال»؛ بازشناسی تطور مفهوم خیال در نظام فکری فارابی، ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
  • باقرشاهی.علی نقی تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]