ب

  • باقرشاهي.علي‌نقي مؤلفه‌هاي رويکرد انتقادي افلاطون نسبت به شعر و شاعران [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
  • بینای مطلق.سعید اروس و تغيير معناي آن نزد پروکلوس [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]