ر

  • رحیم پور.فروغ السادات نمود انسان‌شناسي فلسفي ابن‌سينا در رساله‌هاي تمثيلي _عرفاني او (رساله الطير ،رساله سلامان و ابسال ،رساله حي‌بن‌يقظان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
  • رحيميان.سعيد ارتباط بين ارکان حکمت و حکومت آرماني در انديشه سهروردي با تطبيق بر آراء افلاطون [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
  • رسولی شربیانی.رضا تطور نظريه مقولات از ارسطو تا ابن سينا [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]
  • رنجبر.رضا خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک ترجمه فلسفي در باب زمان و مکان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
  • رنجبر.رضا زمان و مکان در نظر ميرزا خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک رساله فلسفي [ دوره4, شماره 1 - تابستان سال 1392]
  • رهبر.حسن حقيقت انسان و انسان حقيقي در انديشه ابوالحسن عامري و صدرالدين شيرازي [ دوره4, شماره 3 - زمستان سال 1392]