ص

  • صالحی. سیدنیما هراس از مرگ در فلسفه اپیکوروس [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
  • صمدیه.مریم فیلانثروپیا در یونان باستان و رابطة آن با پایدیا [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
  • صمیمی.محمد وحید نقش گرایشهای اعتقادی خواجه نصیرالدین طوسی در اقبال و ادبار وی نسبت به اسماعیلیان [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]