ع

  • عبداللهی.محمد سعید ارزیابی دیدگاه مارتا نوسباوم در باب غیر نسبی بودن فضایل در رویکرد ارسطویی [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
  • عبداللهی.محمدعلی ارزیابی دیدگاه مارتا نوسباوم در باب غیر نسبی بودن فضایل در رویکرد ارسطویی [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
  • عسکری زاده.حجت الله ایونها در مکتب گنوسیسم مسیحی (بر اساس گزارشهای قدیس ایرنئوس) [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
  • عسکری زاده.حجت الله پیوند میان «سوفیا» و «صوفی» در منابع و متون کهن بر پایۀ روایت ابوریحان بیرونی [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
  • عسگری.احمد هراس از مرگ در فلسفه اپیکوروس [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
  • علوی.سیدمحمدکاظم تحليل و نقد نگرش تقلیل¬گرایانه به فلسفة اسلامی [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]