س

  • سبزواري.محمدجواد اروس و تغيير معناي آن نزد پروکلوس [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
  • سليمان‌پور.ابوبکر نسبت میان زبان و واقعیت در افلاطون: قرائتی از کراتولوس افلاطون در پرتو تمثیل‌های سه‌گانه‌ی جمهوری [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]
  • سليمان‌پور.ابوبکر نسبت ميان زبان و واقعيت در افلاطون، قرائتي از کراتولوس افلاطون در پرتو تمثيلهاي سه‌گانه‌ جمهوري [ دوره8, شماره 1 - تابستان سال 1396]