ر

  • رخداد.فريبا سرآغاز پيدايش فلسفه ايراني [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
  • رضايي.محمدصادق معناي حقيقت از منظر حکماي مسلمان با تأکيد بر آثار ابن‌عربي [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]
  • رضايي.محمدصادق فرهنگ و فلسفه ايراني بنا بر خوانش ائودوکسوس کنيدوسي [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]