ص

  • صمدیه.مریم هراکليتوس، اخلاق و فضيلت [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
  • صيدي.محمود بررسي انتقادات فخررازي به براهين ابن‌سينا در مورد بعد مجرد بودن مکان با تأکيد بر وجه تاريخي آن [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]