ف

  • فتحی عمادآبادی.اصغر تبیين و بررسی سیر تطور و تحول موضوع مابعدالطبیعه نزد سوآرز [ دوره10, شماره 2 - پاییز سال 1398]
  • فضل هاشمی.محمد نزاع ابوبشر متی و ابوسعید سیرافی در بافت سخن و در بستر تاریخ [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]