• صفحه اصلی
  • کاوشی در نظام تعریف سینوی‎؛ تحلیل مواجهۀ ابن¬سینا با ارسطو و فارابی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092232651 بازدید : 1526 صفحه: 49 - 70

20.1001.1.20089589.1400.12.2.5.3

نوع مقاله: پژوهشی